Endring av takst- og rabattsystem fra 01.11.18

Veronica Solås Nyheter

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Generelle endringer ved takst- og rabattendringen i T-forbindelsen:
 • Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg.
 • Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles.
 • Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20%. Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Hva endres på  T-forbindelsen?
 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • Forskuddsavtaler blir ikke lenger tilbudt.  Nåværende tilleggsavtaler hos T-forbindelsen for å oppnå lokal rabatt på 30-50% rabatt blir avviklet.
  Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på avtaler blir tilbakeført senest tre måneder etter endringen.
  AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret. Passeringer med brikke i T-forbindelsen vil fra 1. november bli trukket fra hovedavtalen.
 • Nye takster som gjelder fra 01.11.2018:
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fullpris Fullpris
T-forbindelsen Kr. 30,00 Kr. 45,00

 

Les mer:

Kunngjøring T-forbindelsen