Bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i Askøypakken fra 01.01.19

Veronica Solås Kunngjøringer, Nyheter

Nullutslippskjøretøy er en fellesbetegnelse på elkjøretøy (elbil) og hydrogenkjøretøy.

I tråd med føringene fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak blir det innført bompengeavgift i Askøypakken for nullutsleppskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutsleppskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

 

Takstgruppe 1 Takstgruppe2
Ordinær takst 28 46
Autopass avtale med 20% rabatt 22,40 46
Takst nullutslippskjøretøy (med gyldig avtale og brikke) 11,20 0

Nullutslippskjøretøy uten gyldig avtale og brikke betaler ordinær bompengetakst.

Timeregel og månedstak på 30 passeringer vil også gjelde for nullutslippskjøretøy med gyldig avtale og bombrikke.

 

Takstendringen kan klages inn til Samferdsledepartementet innen tre uker fra kunngjøring.
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo.

 

Kunngjøring Askøypakken (PDF)