Endring av bompengetakster på ferjesambandene Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg fra 1. april

Veronica Solås Nyheter

Endring av bompengetakster på ferjesambandene Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg

Gjennom håndtering av St. prp. nr. 30 (2004-2005) Om utbygging og finansiering av rv 546 Austevollsbrua (sambandet Huftarøy-Hundvåkøy) i Hordaland, sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å delfinansiere Austevollsbrua med etterskuddinnkreving på ferjesambandene Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg.

Ved bompengeinnkrevingen på ferjer blir bompengetaksten et påslag til et antall takstsoner i tråd med enten riksregulativ eller AutoPASS-regulativ for ferjetakster. I dag er bompengetakstene på ferjesambandet et sonepåslag på 11 takstsoner for kjøretøy og 5 takstsoner for passasjerer, i tråd med riksregulativet for ferjetakster. Noelunde like nominelle bompengetakster for kjøretøy i tråd med AutoPASS-regulativet, innebærer et påslag på 9 takstsoner for kjøretøy. Bompengeavgift på passasjerer er ikke lenger mulig etter innføring av AutoPASS-regulativ.

 

Innføring av nye bompengetakster

Alle kjøretøy med elektronisk brikke og vanlig AutoPASS avtale får automatisk 10% rabatt når du betaler for overfarten med brikken.
Kjøretøy med egen forskuddsavtale for AutoPASS for ferje kan få 40-50 % rabatt og gjelder på alle anlegg som har innført betaling med AutoPASS-brikke.
Avtale for AutoPASS for ferje kan du tegne på www.autopassferje.no og

Nullutslippskjøretøy
I tråd med føringene fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak, blir det innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy < 6 m på ferjesambandene. Nullutslippskjøretøy er en fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Nullutslippskjøretøy skal betale 50% av taksten for konvensjonelle kjøretøy.

Tabell 1 Oversikt bompengetakster med påslag på 9 takstsoner i AutoPASS-regulativet (2019-kr) før rabatt

Kjøretøygrupper Hufthamar-Krokeide Husavik-Sandvikvåg
AP1 < 6 m 82 82
AP2 6,01-8 m 179 181
AP3 8,01-10 224 223
AP4 10,01-12,5 253 253
AP5 12.51-14,5 276 264
AP6 14,41 – 17,5 282 282
AP7 17,51-19,5 297 299
AP8 19,51-22 297 296
AP 9 >22 m 327 327
Motorsykkel 23 22
Nullutslippskjøretøy <6m 41 41

 Fritak
Det gis fritak for betaling av bompenger ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.
Per i dag gjelder dette:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy
  • Gående og syklende
  • Nullutslippskjøretøy > 6.01 m
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute*
  • Uniformerte utrykningskjøretøy samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Rabatter og fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig elektronisk brikke og avtale.

 

Du kan klage til Samferdselsdepartementet på takstendringem for bompenger innen tre uker fra kunngjøringen. (Kunngjort 27.02.19)  Klage kan sendes Vegdirektoratet.

Denne kunngjøringen gjelder kun omlegging av bompengetakster på ferjesambandene. Bompengetakster kommer som tillegg til ferjebilletten som blir krevd inn samtidig.

For mer informasjon om innføring av AutoPASS for ferje: https://www.autopassferje.no/

Kunngjøring (PDF)