Kunngjering: Oppstart av bompengeinnkrevjing på rv. 13 Ryfast den 30.03.20

Veronica Solås Nyheiter

Den 30. mars 2020 kl. 00:00 startar innkrevinga av bompengar for Ryfast.
Det skal krevast inn bompengar i bomstasjonane Rv. 13 Hundvågtunnelen og Rv. 13 Ryfylketunnelen i begge retningar.

Takster for ordinære køyretøy i Ryfast inkl. tilskot:

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Rv. 13 Hundvågtunnelen Nord Kr 28 Kr 76
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/Buøy Kr 28 Kr 76
Rv. 13 Ryfylketunnelen Kr 140 Kr 420
  • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå og med 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Med atterhald om at takstane blir godkjent i Stortinget.

Passering med AutoPASS:
Køyretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 % rabatt. Køyretøy i takstgruppe 2 får ikkje rabatt.
Ryfast har ikkje eigne avtalar, og passeringar vil bli belasta avtala der kor du har fått brikka di i frå.

Månedstak for Ryfylketunnelen

Ved gyldig AutoPASS-avtale og brikke betalar du maksimalt for 40 passeringar per kalendermåned per køyretøy. Ordninga gjeld køyretøy i begge takstgruppene.
Det er ingen timesregel i Ryfylketunnelen.

Månedstak for Hundvågtunnelen

Ved gyldig AutoPASS-avtale og brikke betalar du for maksimalt 75 passeringar per kalendermåned per køyretøy, uansett om du passerer Hundvågtunnelens bomstasjonar eller Bymiljøpakkens bomstasjonar. Ordninga gjeld køyretøy i takstgruppe 1.

Timesregel for Hundvågtunnelen

Ved gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler du bare for ei passering i løpet av ein time, uansett om du passerer Hundvågtunnelens bomstasjonar eller Bymiljøpakkens bomstasjonar.  Det er den fyrste registrerte passeringa som vil gjelde, uavhengig av takst. Ordninga gjeld køyretøy i begge takstgruppene.

Nullutsleppskøyretøy:
Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt av ordinær bompengetakst.
Dette er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak.

Fritak:
Det gis fritak ifølge ei kvar tids gjeldande takstretningslinjer. Per i dag gjeld følgande:

  • Passasjerar i alle typer køyretøy
  • Gåande og syklande
  • Motorsyklar og mopedar
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute*
  • Uniformerte utrykningskøyretøy, samt sivile utrykningskøyretøy i tjenesteoppdrag*

* Følgende køyretøy kan etter søknad få fritak for bompenger. Fritaksordninger krev gyldig avtale og bruk av brikke.
Det gis ikkje fritak for bompengar for rørslehemma i dette prosjektet.

 

Takstvedtaket kan påklagagast til Samferdselsdepartementet innan 3 veker frå kunngjering. Klage kan sendast Samferdselsdepartementet.

Kunngjering Ferde – Ryfast