Spørsmål og svar

Vi ønskjer å hjelpe deg med å finne svar på det du lurer på, og i våre «spørsmål og svar» finn du dei vanlegaste spørsmåla. Her kan du søkje på stikkord eller få fram alle alternativa i den kategorien du ønskjer. Dersom du vel eit bompengeprosjekt i menyen ovanfor, finn du spørsmål som er særskilt tilpassa dette prosjektet.

Spørsmål og svar

10 på topp

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonane gratis.
Køyretøygrupper merkte med * må ha ein gyldig AutoPASS-avtale og brikke i køyretøyet for å få fritak eller redusert betaling. Fritak må dokumenterast.

Desse gruppene er fritekne for betaling:

 • Passasjerar i alle typar køyretøy
 • Gåande og syklande
 • Køyretøy som i vognkortet blir karakterisert som motorsyklar og mopedar og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykkingskøyretøy, og sivile utrykkingskøyretøy i tenesteoppdrag*
 • Forflyttingshemma* (Fritaket gjeld berre i bomringar, og med parkeringsløyve frå kommunen.)

Særskilde merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikkje fritak for bompengar.
 • Traktor er ikkje friteken for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett køyretøy. AutoPASS-avtale er ein føresetnad.
 • Nullutsleppskøyretøy ( Køyretøy som er elektrisk drivne, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og Hydrogenkøyretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikkje lengre fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig fleire anlegg betale redusert takst for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutsleppkøyretøy finn du HER.

 

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å teikne avtale på nett.
Bruk gjerne vår rettleiing.

Om avtaler:
Avtalen er gyldig frå den dagen du inngår avtale, sjølv om du ikkje har fått brikka enno. Det tek vanlegvis 7-10 yrkedagar frå du teiknar avtale til du får brikka tilsendt i posten.
Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du passere i andre AutoPASS-anlegg og få rabatt ved passering. Passeringane vert belasta avtala di.

Du kan velje mellom å seie opp avtala og brikka di, eller sette avtala på vent for å bruke brikka igjen seinare.

 • Oppseiing må sendast skriftleg, via kontaktskjemaet vårt, eller ved å logge på AutoPASS Min Side og seie opp avtala der.  Brikka skal kastast som elektrisk og elektronisk avfall,  EE-avfall.
 • Dersom du ynskjer å bruke brikka igjen seinare, så kan du sette avtala på vent på AutoPASS Min Side

For meir informasjon om nye Min side finn du rettleiing her.

Frå 27. februar 2018 kom ei ny sjølvbeteningsløysing med pålogging med elektronisk ID.

Om du er ny eller eksisterande kunde, så er du ved bruk første gongen etter 27. februar definert som ny kunde.

Det kan vere lurt å ha vår rettleiing open når du logger Mi Side

Logg deg inn på Mi Side..
Gå inn på den gjeldande avtalen og trykk på boksen Legg til køyretøy. Skriv inn informasjon om køyretøyet og trykk på Lagre. Vi sender brikka til deg i posten innen 10 dager.

Frå 01.01.19 kan du nytte AutoPASS bombrikka di til å betale på stadig fleire ferjer.
Du finn meir informasjon om ordninga på  www.autopassferje.no.

Automatisk rabatt
AutoPASS-kundar med gyldig AutoPASS-brikke, men utan eiga AutoPASS-ferjekonto, får automatisk 10% rabatt på dei ferjesamband som er med i den ordninga som har betaling med AutoPASS-brikke.

Meir rabatt?
Dersom du ynskjer 40-50% rabatt, kan du teikne ei eiga AutoPASS ferje avtale på www.autopassferje.no
Dersom du har ei brikke frå Ferde, så kan denne nyttast til å teikne avtale med AutoPASS for ferje.

Oversikt over beløp og passeringar?
Bilag for din overfart kan du finne her:

 • Dersom du har avtale med AutoPASS ferje med 40-50% rabatt så finn du beløp og passeringar på www.autopassferje.no
 • Dersom du har AutoPASS brikke og 10% rabatt (ingen ferje-avtale) så finn du beløp og passeringar på https://minside.autopass.no 

Meir informasjon?
Ynskjer du meir informasjon om AutoPASS på ferje kan du nytte følgende kontaktinformasjon:

AutoPASS for ferje
v/ Skyttel AS
Tlf 55 30 00 00
Kundeservice: https://www.autopassferje.no/kundeservice/

Logg inn på Mi Side.

Du kan fjerne køyretøy frå avtalen din ved å klikke på den raude boksen Fjern køyretøy. Fyll inn kva for brikke/køyretøy det gjeld.

Skal brikka avsluttast og depositum tilbakebetalast, eller vil du bruke brikka seinare?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruke brikke» kan du kan du ta vare på brikka og opne ho på nytt på det nye køyretøyet. Du må gi beskjed når du ynskjer å flytte brikka over i eit anna køyretøy.

Hugs å fjerne brikka frå bilen.

OBS! Dersom det er tilleggsavtalar knytt til brikka/køyretøyet, vil desse og bli avslutta. 

 

Ønskjer du å få refundert brikkedepositumet ditt kan du sende brikka i retur til adressa vår.
For å unngå at ei aktiv brikke blir lesen under transport, kan du pakke brikka inn i aluminiumsfolie før du sender ho.
Når vi tek imot brikka di, blir avtalen din avslutta og depositumet refundert. Dersom du har negativ saldo på avtale din, blir dette trekt av brikkedepositumet.

Du kan enkelt endre opplysningar på avtalen din via Mi Side.

Ved å logge på Mi Side kan du endre bilnummer, adresse og e-postadresse.

Dersom du har avtale, så finn du oversikt over fakturaer og betalingsopplysningar på Mi Side.

Etter du har logga inn:
Under fana «Fakturaar» kan du sjå dei ulike fakturaane dine. Om du berre vil få opp fakturaar i ein viss periode kan du endre dato øvst. Ved å trykkje på ei av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykkjer du på «Gå til passeringar» kan du sjå dei ulike passeringane som er registrerte på fakturaen. (bilete 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp ein kopi av fakturaen i pdf-format. Er ein faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er han ikkje betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purra vil status endre seg til «Faktura stoppa. Ny purring er laga».

Det vil ikkje vere mogleg å trykkje på «Gå til passeringar» på ei purring, men den opphavlege fakturaen vil framleis vere tilgjengeleg i oversikta der det vil vere mogleg å sjå passeringar.

Om du valde «Gå til passeringar» vil du få ei oversikt over dei passeringane som er registrerte på fakturaen. Oversikta viser dato, klokkeslett, køyretøyet, bomselskap, namn og pris på bomstasjonen. Du kan også eksportere desse til ei excel-fil.

Obs! Frå 6. april vil lyssignala i alle bompengeanlegg i landet slukkast.

Vil du sjekke om avtalen din er gyldig, rår vi deg til å logge på Mi Side og undersøkje avtalestatusen.

Dersom brikka ikkje blir lesen av når du passerer, kan dette kome av at

 • bilen du køyrer har ei frontrute som hindrar at brikkesignala blir lesne.  (Kontakt bilforhandlaren din for å få plassert brikka korrekt.)
 • brikka di har lågt batteri
 • ein mellombels feil ved bomstasjonen
 • negativ saldo på forskotsavtalen din

 

AutoPASS

Det er Vegdirektoratet som avgjerd kva skilt som skal brukast, jfr. Skiltforskrifta § 35.

Vegdirektoratet har bestemt at på dei enkle bomringane skal berre bomstasjonar på hovedvegane inn til byen ha takstskilt, medan bomstasjonane i byar med meir kompliserte takstsystem og plassering av bomstasjonar (som Oslo, Bergen, Nord Jæren og Trondheim) skal vere heilt utan takstskilt.

Alle bomstasjonar som ikkje får takstskilt skal ha eit enkelt skilt med bomstasjonssymbolet 792.30 «Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse». Dette enkle skiltet (sjå under) er eit minimum for å informere trafikantane om at det skal betalast bompengar og at køyretøyets kjennemerke vert videofotografert.

Skiltinga i bomstasjonane i Bergen og Stavanger etterkjem den nye malen for skilting av automatiske bomstasjonar som er utarbeida av Vegdirektoratet.
Sjå dokumentet «Ny mal for skilting i bomstasjoner» PDF

 

 

Med ein gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Noreg og i utlandet. Meir informasjon finn du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Frå 15.01.19 vart avtalevilkåra oppdaterte.
Dette er generelle vilkår og gjeld for alle AutoPASS-anlegg.
Dersom du vil ha informasjon om kvart einskild anlegg, finn du dette på nettsidene når du har valt det aktuelle prosjektet.

AutoPASS-vilkår gyldig frå 15.01.19 kan du sjå her: AutoPASS betingelser

 

Gamle AutoPASS-vilkår gyldig mellom 01.01.18-14.01.19 pdf AutoPASS betingelser

Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk 20% rabatt når du passerar i andre AutoPASS anlegg. (I Svinesundsforbindelsen får du 13% rabatt)
Du får og timesregel og månadstak i de anlegg som har dette.

Frå 2019 treng du berre ei brikke og ei avtale og du får rabatt i alle AutoPASS-bomstasjoner. Du treng ikkje å ha fleire avtaler.

Sjå oversikt:

Du betaler ikkje noko ekstra for å ha ein avtale, berre 200 kr i depositum for brikka.

Dersom du teiknar ein avtale med forskotsbetaling, må du betale inn forskotsbeløpet for å få dei avtalte rabattane når du passerer bomstasjonane.

Nullutslippskøyretøy er ei fellesnemning for elbilar og hydrogenbilar.

Beta­ling (og fritak) av bompengar som nullutsleppskøyretøy krev bombrikke og gyldig avtale. Utan bombrikke og gyldig avtale, vil nullutsleppskøyretøy verte belasta ordinær takst på lik linje med andre køyretøy.

Det vert i stadig fleire bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarar til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar.

Innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy er i tråd med føringane frå Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak.

Innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy i regionene sør og vest:

 • 01.01.19 Askøypakken
 • 01.02.19 Bømlopakken
 • 01.04.19 E134 Stordalstunnelen, Halsnøysambandet, Jondalstunnelen
 • 06.04.19 Bomringen i Bergen (Fortsatt fritak for Hygdrogenbiler med avtale) Les mer
 • 01.08.19 Kvammapakken, Fv. 45 Gjesdal, Finnfast, Vossapakko, Hardangerbrua
 • 01.09.19 Haugalandspakken, T-forbindelsen, Førdepakken, E18 Tvedestrand-Arendal
 • 01.12.19 Nordhordlandspakken
 • 10.02.20 Bymiljøpakken på Nord-Jæren

 

Anlegg som foreløpig ikkje betalar bompengar: (Krev gyldig AutoPASS-avtale og brikke)

 • Bomringen i Kristiansand

 

 

 

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar for eit maks antall passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

 • Køyretøy i takstgruppe 1 får passeirngstak på 30 passeringar kvar kalendarmåned.
 • Køyretøy i takstgruppe 2 får passeringtak på 40 passeringar kvar kalendarmåned.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 30/40 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 30/40 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Ferde samlar alle sine kundar i eit kunderegister, og det er ikkje lengre mogeleg å teikne avtalar for eit enkelt bompengeprosjekt. Når du teikner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen» kan du passere i alle bomanlegg i Norge, samt enkelte ferjesamband.

Fordeler med AutoPASS-avtale
 • 20% rabatt på alle bompasseringar
 • Alle bompasseringar samla på ein faktura
 • Bubil og andre køyretøy i klasse M1 kan betale som lett køyretøy
 • 10% rabatt på fleire ferjer i Norge. Du kan og førehandsbetale og få opp til 50% rabatt. Les meir på https://www.autopassferje.no/
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet,  og du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg.  Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
 • Fordelar som månadstak og timesreglar der kor dei har dette.
 • Tilgang til MiSide (hjå det selskapet du fekk brikka di i frå) kor du kan til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc.

Du betaler berre eit depositum på 200,- kr for bombrikka. Det får du tilbake dersom du seier opp avtale di. Det er ingen års- eller månadsavgift. Du betalar berre for bompasseringane dine.

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompengar.

Sjå meir på www.autopass.no

EasyGo er ei teneste som gjer det mogeleg for deg å nytte AutoPASS-brikka di i bompengestasjonar i Noreg, Danmark og Sverige.

Bompengeanlegga som er med i ordninga, er Storebælt- og Øresunds-brua og somme ferjesamband som HH-Ferries, Mols-Linien, Flakk-Rørvik og Bastø Fosen.

Les meir om EasyGo på Statens Vegvesen sine nettsider www.easygo.com

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å teikne avtale på nett.
Bruk gjerne vår rettleiing.

Om avtaler:
Avtalen er gyldig frå den dagen du inngår avtale, sjølv om du ikkje har fått brikka enno. Det tek vanlegvis 7-10 yrkedagar frå du teiknar avtale til du får brikka tilsendt i posten.
Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du passere i andre AutoPASS-anlegg og få rabatt ved passering. Passeringane vert belasta avtala di.

Frå 01.01.19 kan du nytte AutoPASS bombrikka di til å betale på stadig fleire ferjer.
Du finn meir informasjon om ordninga på  www.autopassferje.no.

Automatisk rabatt
AutoPASS-kundar med gyldig AutoPASS-brikke, men utan eiga AutoPASS-ferjekonto, får automatisk 10% rabatt på dei ferjesamband som er med i den ordninga som har betaling med AutoPASS-brikke.

Meir rabatt?
Dersom du ynskjer 40-50% rabatt, kan du teikne ei eiga AutoPASS ferje avtale på www.autopassferje.no
Dersom du har ei brikke frå Ferde, så kan denne nyttast til å teikne avtale med AutoPASS for ferje.

Oversikt over beløp og passeringar?
Bilag for din overfart kan du finne her:

 • Dersom du har avtale med AutoPASS ferje med 40-50% rabatt så finn du beløp og passeringar på www.autopassferje.no
 • Dersom du har AutoPASS brikke og 10% rabatt (ingen ferje-avtale) så finn du beløp og passeringar på https://minside.autopass.no 

Meir informasjon?
Ynskjer du meir informasjon om AutoPASS på ferje kan du nytte følgende kontaktinformasjon:

AutoPASS for ferje
v/ Skyttel AS
Tlf 55 30 00 00
Kundeservice: https://www.autopassferje.no/kundeservice/

Turistar skal òg betale bompengar. Dei får faktura sendt til eigaren av køyretøyet, i det landet dei kjem ifrå.

Les meir om betaling for turistar i Noreg på http://www.autopass.no/visitors-payment

Slik teiknar du deg ein avtale for elbil eller hydrogenbil:

Mange bompengeanlegg har endå fritak for nullutsleppskøyretøy (fellesnemning for elbilar og hydrogenbilar), og nokon bompengeanlegg gir rabatt.
Du kan lese mer om «Kva er nullutsleppskøyretøy?»

For å få fritak/rabatt på ditt elektriske køyretøy, må du teikne AutoPASS avtale og få bombrikke til bilen.
Og du vil då automatisk få fritak eller rabatt i alle anlegg kor dette gis.
Hugs at dersom du køyrer utan bombrikke vil du måtte betale ordinær takst utan rabatt.

Korleis går du fram for å teikne ei avtale på elbil/hydrogenbil:
 1. Eg har ei avtale og har skifta frå vanleg bil til elbil:  Logg på AutoPASS – Min Side og endre bilnummer på avtala di frå gamalt til nytt registreringsnummer.  Flytt over bombrikka frå gamal til ny bil.
 2. Eg har ei avtale og har fått meg ein elbil i tillegg til eksisterande bil. Logg på AutoPASS – Min Side og legg til registreringsnummeret til elbilen på eksisterende avtale. Du vil få bombrikka tilsendt i posten.
 3. Eg har ikkje avtale frå før: Inngå avtale på AutoPASS – Min Side  og legg inn registreringsnummeret til elbilen. Du vil få bombrikka tilsendt i posten.

Avtale

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonane gratis.
Køyretøygrupper merkte med * må ha ein gyldig AutoPASS-avtale og brikke i køyretøyet for å få fritak eller redusert betaling. Fritak må dokumenterast.

Desse gruppene er fritekne for betaling:

 • Passasjerar i alle typar køyretøy
 • Gåande og syklande
 • Køyretøy som i vognkortet blir karakterisert som motorsyklar og mopedar og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykkingskøyretøy, og sivile utrykkingskøyretøy i tenesteoppdrag*
 • Forflyttingshemma* (Fritaket gjeld berre i bomringar, og med parkeringsløyve frå kommunen.)

Særskilde merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikkje fritak for bompengar.
 • Traktor er ikkje friteken for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett køyretøy. AutoPASS-avtale er ein føresetnad.
 • Nullutsleppskøyretøy ( Køyretøy som er elektrisk drivne, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og Hydrogenkøyretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikkje lengre fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig fleire anlegg betale redusert takst for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutsleppkøyretøy finn du HER.

 

Frå 15.01.19 vart avtalevilkåra oppdaterte.
Dette er generelle vilkår og gjeld for alle AutoPASS-anlegg.
Dersom du vil ha informasjon om kvart einskild anlegg, finn du dette på nettsidene når du har valt det aktuelle prosjektet.

AutoPASS-vilkår gyldig frå 15.01.19 kan du sjå her: AutoPASS betingelser

 

Gamle AutoPASS-vilkår gyldig mellom 01.01.18-14.01.19 pdf AutoPASS betingelser

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Vossapakko dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

Timesregel i Ryfast:

 • Rv.13 Ryfylketunnelen har ikkje timesregel.
 • Rv.13 Hundvågtunnelen har felles timesregel med Bymiljøpakken på Nord-Jæren.  Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betalar du berre for ei passering dersom same køyretøy passerar flere bomstasjonar og bomringar i løpet av 60 minutter. Det er den fyrste registrerte passeringa som vil vere gjeldande.

NB! Utan gyldig avtale og brikke må ein betale for kvar passsering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Nordhordlandspakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

 

NB!
Hugs at dersom du ikkje har AutoPASS-avtale og brikke betalar du for kvar passering, og du får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Nord Jæren pakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar og fleire bomringar innanfor 60 minutter.

Det er den fyrste registrerte passeringa som vil vere gjeldande.

NB! Utan gyldig avtale og brikke må ein betale for kvar passsering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Sjå ei oversikt over alle bomstasjonar.

 

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Kvammapakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 90 minutter.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Hgualandspakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Førdepakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelane som månadstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Kristiansand:

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Bomringen i Kristiansand dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

I rushtida mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-17:00 er det høgare takst ved passering. (Tidsdiffernsierte takstar)
For å passere med lav takst, må alle bomstasjonane vere passert før rushtida startar.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Bomringen i Bergen dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

I rushtida mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høgare takst ved passering. (Tidsdiffernsierte takstar)
For å passere med lav takst, må alle bomstasjonane vere passert før rushtida startar.

Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Askøypakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

Månadstak Nordhordlandspakken

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 50 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 50 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte belasta for meir enn 50 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Når får ein faktura tilsendt frå Ferde – Bomringen i Bergen?

 • Dersom saldo for samla belastande passeringar er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dagar sidan siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstig 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan førre fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir ein fakturert kvar 14. dag.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak i Askøypakken

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 30 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 30 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Hardangerbrua:

Frå 01.12.18 vert det innført månadstak på Hardangerbrua.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 25 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 25 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 25 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Ryfast:

Det er eit eige månadstak for bomstasjonen til rv.13 Ryfylketunnelen og for bomstasjonane til rv.13 Hundvågtunnelen, for kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

 • I bomstasjonen til Rv. 13 Ryfylketunnelen vert det belasta maks 40 passeringar pr. kalendarmåned pr. køyretøy som er knytt til avtala.  Ordninga gjeld for takstgruppe 1 og 2.
 • Det er felles månadstak for bomstasjonane ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det vert belasta maks 75 passeringar pr. kalendarmånad pr. køyretøy som er knytt til avtala.  Ordninga gjeld berre for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikkje månadstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 40+75 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 40 passeringar for Ryfast og 75 for Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Nord-Jæren:

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 75 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen. (Gjeld takst gruppe 1 og 2)

OBS! Det er felles månadstak for bomstasjonane ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det vert belasta maks 75 passeringar pr. kalendarmånad pr. køyretøy som er knytt til avtala.  Ordninga gjeld berre for takstgruppe 1 for Hundvågtunnelen. Takstgruppe 2 får ikkje månadstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 75 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 75 for Hundvågtunnelen (tgr. 1)  og Bymiljøpakken passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 75 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 75 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 75 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Førdepakken.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 30 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 30 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Vossapakko:

Frå 01.12.18 vert det innført månadstak på Vossapakko.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 25 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 25 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 25 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar for eit maks antall passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

 • Køyretøy i takstgruppe 1 får passeirngstak på 30 passeringar kvar kalendarmåned.
 • Køyretøy i takstgruppe 2 får passeringtak på 40 passeringar kvar kalendarmåned.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 30/40 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 30/40 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Bomringen i Kristiansand

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 50 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

 

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 50 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 50 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 60 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 60 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 60 passeringar i Bergen innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Dersom du brukar brikka frå Bergen når du passerar i andre bomanlegg, så vil passeringane bli fakturert via din faktura frå Bergen.
Hugs at andre bompengeprosjekt kan ha eigne månadstak.

Når får ein faktura tilsendt?

 • Dersom saldo for samla belastande passeringar er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dagar sidan siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstig 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan førre fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir ein fakturert kvar 14. dag.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Ferde samlar alle sine kundar i eit kunderegister, og det er ikkje lengre mogeleg å teikne avtalar for eit enkelt bompengeprosjekt. Når du teikner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen» kan du passere i alle bomanlegg i Norge, samt enkelte ferjesamband.

Fordeler med AutoPASS-avtale
 • 20% rabatt på alle bompasseringar
 • Alle bompasseringar samla på ein faktura
 • Bubil og andre køyretøy i klasse M1 kan betale som lett køyretøy
 • 10% rabatt på fleire ferjer i Norge. Du kan og førehandsbetale og få opp til 50% rabatt. Les meir på https://www.autopassferje.no/
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet,  og du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg.  Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
 • Fordelar som månadstak og timesreglar der kor dei har dette.
 • Tilgang til MiSide (hjå det selskapet du fekk brikka di i frå) kor du kan til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc.

Du betaler berre eit depositum på 200,- kr for bombrikka. Det får du tilbake dersom du seier opp avtale di. Det er ingen års- eller månadsavgift. Du betalar berre for bompasseringane dine.

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får du disse fordelane:

 • 20% rabatt ved passering.
 • Månadstak på 75 passeringar
 • Timesregel
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg. Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
 • Via MiSide  kan du til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får du disse fordelane:

 • 20% rabatt ved passering, gjeld og køyring i rushtida. (gjeld kun takstgruppe 1)
 • Månadstak  og timesregel
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg. Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
 • Via Mi Side kan du til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc.

Alle med gyldig AutoPASS avtale og brikke frå eit anna anlegg, får full rabatt og fordelar ved passering i bomstasjonane til bomringen i Bergen.

EasyGo er ei teneste som gjer det mogeleg for deg å nytte AutoPASS-brikka di i bompengestasjonar i Noreg, Danmark og Sverige.

Bompengeanlegga som er med i ordninga, er Storebælt- og Øresunds-brua og somme ferjesamband som HH-Ferries, Mols-Linien, Flakk-Rørvik og Bastø Fosen.

Les meir om EasyGo på Statens Vegvesen sine nettsider www.easygo.com

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å teikne avtale på nett.
Bruk gjerne vår rettleiing.

Om avtaler:
Avtalen er gyldig frå den dagen du inngår avtale, sjølv om du ikkje har fått brikka enno. Det tek vanlegvis 7-10 yrkedagar frå du teiknar avtale til du får brikka tilsendt i posten.
Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du passere i andre AutoPASS-anlegg og få rabatt ved passering. Passeringane vert belasta avtala di.

Du kan velje mellom å seie opp avtala og brikka di, eller sette avtala på vent for å bruke brikka igjen seinare.

 • Oppseiing må sendast skriftleg, via kontaktskjemaet vårt, eller ved å logge på AutoPASS Min Side og seie opp avtala der.  Brikka skal kastast som elektrisk og elektronisk avfall,  EE-avfall.
 • Dersom du ynskjer å bruke brikka igjen seinare, så kan du sette avtala på vent på AutoPASS Min Side

For meir informasjon om nye Min side finn du rettleiing her.

Frå 27. februar 2018 kom ei ny sjølvbeteningsløysing med pålogging med elektronisk ID.

Om du er ny eller eksisterande kunde, så er du ved bruk første gongen etter 27. februar definert som ny kunde.

Det kan vere lurt å ha vår rettleiing open når du logger Mi Side

Logg deg inn på Mi Side..
Gå inn på den gjeldande avtalen og trykk på boksen Legg til køyretøy. Skriv inn informasjon om køyretøyet og trykk på Lagre. Vi sender brikka til deg i posten innen 10 dager.

 Informasjon om avvikling av sporfri AutoPASS-avtale frå 15.08.19

Avtalar med sletting av passeringar, (dvs. tid og stad for passeringar vert sletta etter maksimum 72 timer i systemet) vert avvikla frå 15.08.19.

Ordninga er i strid med bokføringsregelverket, men har fram til no vore i drift med konsesjon frå Datatilsynet. Denne konsesjonen har falt bort i samband med den nye personvernordninga GDPR som vart innført i 2018.

Vegdirektoratet har derfor i samråd med Samferdselsdepartementet bestemt at sporfrie AutoPASS-avtaler difor må avviklast.

Avviklinga skjedde 15.08.2019. På denne datoen gjekk alle avtaler med sletting av passeringar over til å bli vanlige avtaler, kor passeringar vert lagra i 5 år etter utløp av regnskapsåret.

 

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljar og annan informasjon på avtalen din via Mi Side

Passeringsopplysningar kan du hente ut på Mi Side.

Om du berre ynskjer passeringar i ein spesifikk tidsperiode kan du velge dette under fanen passeringar. Passeringar kan berre hentast ut per månad, og om du ynskjer du å hente ut passeringar for ein lengre tidsperiode må du gjere dette i fleire omganger eller ta kontakt med ditt bomselskap.

Sjå vår rettleiing

Logg inn på Mi Side.

Du kan fjerne køyretøy frå avtalen din ved å klikke på den raude boksen Fjern køyretøy. Fyll inn kva for brikke/køyretøy det gjeld.

Skal brikka avsluttast og depositum tilbakebetalast, eller vil du bruke brikka seinare?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruke brikke» kan du kan du ta vare på brikka og opne ho på nytt på det nye køyretøyet. Du må gi beskjed når du ynskjer å flytte brikka over i eit anna køyretøy.

Hugs å fjerne brikka frå bilen.

OBS! Dersom det er tilleggsavtalar knytt til brikka/køyretøyet, vil desse og bli avslutta. 

 

Ønskjer du å få refundert brikkedepositumet ditt kan du sende brikka i retur til adressa vår.
For å unngå at ei aktiv brikke blir lesen under transport, kan du pakke brikka inn i aluminiumsfolie før du sender ho.
Når vi tek imot brikka di, blir avtalen din avslutta og depositumet refundert. Dersom du har negativ saldo på avtale din, blir dette trekt av brikkedepositumet.

Du kan enkelt endre bil via Mi Side.

> Logg deg inn på Mi Side.
> Klikk på den lyseblå boksen «Endre køyretøy».
> Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
> Bilendringa er registrert.

 

Nytt om salsmelding!

Hugs at du no kan registrere salsmeldinga di elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Du kan enkelt endre opplysningar på avtalen din via Mi Side.

Ved å logge på Mi Side kan du endre bilnummer, adresse og e-postadresse.

Dersom du har ein avtale, kan du enkelt endre adressa på Mi side:

> Logg deg inn på Mi Side
> Klikk på den brune boksen «Endre profil».
> I feltet «Fakturaadresse» fjernar du den gamle adressa di og legg inn den nye.
> Når dette er gjort, klikkar du «Lagre».

Det er ikkje eit krav at bileigaren må vere den same som avtaleinnehavaren. Avtaleregisteret vårt er av difor ikkje knytt opp mot opplysningar i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
Dersom du ikkje har ein avtale, er det ikkje mogeleg å endre fakturaadressa. Når det gjeld passeringar utan avtale, må vi hente opplysningar frå Motorvognregisteret på eigaren av bilen.

Dersom du har avtale, så finn du oversikt over fakturaer og betalingsopplysningar på Mi Side.

Etter du har logga inn:
Under fana «Fakturaar» kan du sjå dei ulike fakturaane dine. Om du berre vil få opp fakturaar i ein viss periode kan du endre dato øvst. Ved å trykkje på ei av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykkjer du på «Gå til passeringar» kan du sjå dei ulike passeringane som er registrerte på fakturaen. (bilete 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp ein kopi av fakturaen i pdf-format. Er ein faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er han ikkje betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purra vil status endre seg til «Faktura stoppa. Ny purring er laga».

Det vil ikkje vere mogleg å trykkje på «Gå til passeringar» på ei purring, men den opphavlege fakturaen vil framleis vere tilgjengeleg i oversikta der det vil vere mogleg å sjå passeringar.

Om du valde «Gå til passeringar» vil du få ei oversikt over dei passeringane som er registrerte på fakturaen. Oversikta viser dato, klokkeslett, køyretøyet, bomselskap, namn og pris på bomstasjonen. Du kan også eksportere desse til ei excel-fil.

Slik skaffar du deg ein fritaksavtale:

Når du registrerer el-køyretøyet eller parkeringskortet ditt for forflyttingshemma der du har fått brikka di, oppnår du automatisk fritak i alle anlegg der dette blir gitt.
1. Eg har ein vanleg avtale som eg ønskjer å gjere om til fritak: Send inn ein førespurnad der du oppgir bilnummer og brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
2. Eg har ikkje avtale frå før: Inngå ein vanleg avtale på nett. Send deretter inn ein førespurnad, der du legg ved dokumentasjon og ber om fritak.

Dersom du ikkje får fram passeringsopplysningane dine på Mi Side, kan det tyde på at du har bedt om at passeringsopplysningane skal slettast automatisk («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette inneber at passeringsopplysningane dine blir sletta automatisk straks passeringa er belasta på avtalen din.

Dersom du ønskjer å ha oversikt over dei framtidige passeringane dine, kan du kontakte oss via kundeservice og be oss endre avtalen din bort frå «sporfri avtale».

Forflyttingshemma med gyldig parkeringsløyve frå kommunen har rett til gratis passering i bomringar knytte til byområde. Ein føresetnad er at du teiknar avtale med fritak og får brikke i bilen.
Parkeringsløyvet skal vere gyldig i minst to år.

Per i dag gjeld fritaket på desse stadene:

 • Askøypakken
 • Bomringen i Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nordhordlandspakken (frå 01.12.19)
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjeld berre bomstasjonar som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Fritaksavtale for eitt køyretøy

Dersom du er forflyttingshemma, og har eit parkeringsløyve med gyldigheit som varer i to år, så kan du sende søknad om fritak for betaling på eit køyretøy til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringsløyve frå kommunen må leggjast ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i dei ovannemnde bomringane. Brikka er berre knytt til éin bil og kan ikkje flyttast mellom bilar. Du må hugse å orientere bompengeselskapet dersom du skiftar køyretøy.
Fritaket gjeld ikkje for institusjonar.

Fritaksavtale for barn som er rørslehemma

Foreldre med rørslehemma barn, der barnet har parkeringsløyve, kan etter søknad til bompengeselskapet få to køyretøy lagt inn med fritak for å betale bompengar i bomringar.

 

Lovverket oppdatert 27.03.19

Ta kontakt med kundeservice og vi sperrar brikka for vidare bruk.

Dersom du søkjer refusjon for belasta passeringar, må du sende ein kopi av det politimelde forholdet.

Betaling og faktura

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonane gratis.
Køyretøygrupper merkte med * må ha ein gyldig AutoPASS-avtale og brikke i køyretøyet for å få fritak eller redusert betaling. Fritak må dokumenterast.

Desse gruppene er fritekne for betaling:

 • Passasjerar i alle typar køyretøy
 • Gåande og syklande
 • Køyretøy som i vognkortet blir karakterisert som motorsyklar og mopedar og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykkingskøyretøy, og sivile utrykkingskøyretøy i tenesteoppdrag*
 • Forflyttingshemma* (Fritaket gjeld berre i bomringar, og med parkeringsløyve frå kommunen.)

Særskilde merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikkje fritak for bompengar.
 • Traktor er ikkje friteken for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett køyretøy. AutoPASS-avtale er ein føresetnad.
 • Nullutsleppskøyretøy ( Køyretøy som er elektrisk drivne, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og Hydrogenkøyretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikkje lengre fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig fleire anlegg betale redusert takst for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutsleppkøyretøy finn du HER.

 

Desse takstgruppene gjeld ved passering i bomstasjonar i Noreg:

Takstgruppe 1

Køyretøy med tillaten totalvekt til og med 3500 kilo, og alle bilar uavhengig av vekt i køyretøygruppe M1.
Tyngre bilar: For at køyretøy over 3500 kg i køyretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, blir det stilt krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2

Køyretøy med ei tillaten totalvekt frå og med 3501 kilo, med unnatak av bilar som er registrerte i køyretøygruppe M1.
Obligatorisk brikke: Køyretøy som er registrerte på føretak eller blir brukte i næringsverksemd må ha ei elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2.

Les meir om obligatorisk brikke for tunge køyretøy

Takstgrupper ved miljødifferensiering

I anlegg som nyttar miljødifferensiert takst kan det bli inntil fire ulike takstar for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.
Takstgruppe 1 deler vi inn i nullutslepp, hybrid som kan ladast, diesel og andre (bensin, gass, etanol osv).
Takstgruppe 2 deler vi inn i nullutslepp, hybrid som kan ladast, Euro VI og Pre-Euro VI.
Moped/motorsykkel betaler bompengar berre i den einaste manuelle bomstasjonen: Atlanterhavstunnelen, som nyttar eigne takstkategoriar.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Vossapakko dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Nordhordlandspakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

 

NB!
Hugs at dersom du ikkje har AutoPASS-avtale og brikke betalar du for kvar passering, og du får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Nord Jæren pakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar og fleire bomringar innanfor 60 minutter.

Det er den fyrste registrerte passeringa som vil vere gjeldande.

NB! Utan gyldig avtale og brikke må ein betale for kvar passsering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Sjå ei oversikt over alle bomstasjonar.

 

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Kvammapakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 90 minutter.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Hgualandspakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Førdepakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelane som månadstak eller timesregel.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Bomringen i Bergen dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

I rushtida mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høgare takst ved passering. (Tidsdiffernsierte takstar)
For å passere med lav takst, må alle bomstasjonane vere passert før rushtida startar.

Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Askøypakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

Tidsdifferensierte bompengar vil seie at det er høgare takstar i rushtida enn resten av døgnet.

Bomringen i Bergen (Innføringa av rushtidsavgift starta den 1. februar 2016.)

 • Høgare takstar: Måndag til fredag i rushtida kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30
 • Lågare takstar: Måndag til fredag utanom rushtida, laurdag, søndag og helligdagar.

Bomringen i Kristiansand (Innføringa av rushtidsavgift starta den 16. august 2013 og vart avslutta frå fredag 8. februar.)

 

Hovudmålet med tidsdifferensieringa er å redusere biltrafikken i dei periodane når trafikken er tettast og køproblema er størst. Ei demping av trafikken i morgon- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslepp, og dermed betre luftkvaliteten.

Takstane finn du under Sjå prisar og betalingsinfo

Miljødifferensierte takstar betyr at dei som forureinar mest også skal betale mest i bomringen. Takstane som er fastsett skil på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1.
I takstgruppe 2 vert det skilt på om kjøretøyet er sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Er du usikker på kva miljøklasse kjøretøy ditt er er i, kan du sjekka det ved å søka opp kjøretøyet ditt i tenesta Køyretøyopplysningar på Statens vegvesen sine nettsider.

Vedtak om miljødifferensiering:
 • Den 01.10.17 blei det gjort eit nytt vedtak om miljødifferensierte takstar.
 • Vedtaket inneber at ein tek i bruk eit nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengar. Det vil seie at ein deler køyretøy inn i klassar ut ifrå om dei er lette eller tunge, om dei har nullutslepp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om køyretøyet brukar diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utsleppa frå drivstoffet som avgjer kva for ein takst kvar einskild skal betale.
 • I tillegg skal det innførast rushtidsavgift i periodar der trafikken og luftforureininga er størst.
 • Ein skal kunne tilpasse bomtakstar i byområde ved å basere takstane på køyretøyet sine eigenskapar og når dei køyrer.
 • Samferdsledepartementet kan lage forskrift om å endre takstane når det er fare for overskridingar av luftforureining, og bestemme at inntekta kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i den aktuelle perioden. Bruk av miljødifferensierte takstar må vedtakast av kommunane og fylkeskommunane dette vedkjem.
Kvar er dette innført?
 • 01.10.17 – Fjellinjen innførte som fyrste anlegg miljødifferensierte takstar
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum), blir du belasta takst ut ifrå køyretøyet sine eigenskapar og når du køyrer.
  – Oslo kommune planlegg òg lågutsleppssone for tunge bilar frå november i 2017.
 • 01.06.18 – Bomringen i Bergen innførte miljødifferensierte takstar.

 

Månadstak Nordhordlandspakken

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 50 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 50 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte belasta for meir enn 50 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Når får ein faktura tilsendt frå Ferde – Bomringen i Bergen?

 • Dersom saldo for samla belastande passeringar er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dagar sidan siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstig 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan førre fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir ein fakturert kvar 14. dag.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak i Askøypakken

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 30 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 30 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Nord-Jæren:

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 75 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen. (Gjeld takst gruppe 1 og 2)

OBS! Det er felles månadstak for bomstasjonane ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det vert belasta maks 75 passeringar pr. kalendarmånad pr. køyretøy som er knytt til avtala.  Ordninga gjeld berre for takstgruppe 1 for Hundvågtunnelen. Takstgruppe 2 får ikkje månadstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 75 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 75 for Hundvågtunnelen (tgr. 1)  og Bymiljøpakken passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 75 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 75 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 75 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Førdepakken.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 30 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 30 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 60 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 60 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 60 passeringar i Bergen innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Dersom du brukar brikka frå Bergen når du passerar i andre bomanlegg, så vil passeringane bli fakturert via din faktura frå Bergen.
Hugs at andre bompengeprosjekt kan ha eigne månadstak.

Når får ein faktura tilsendt?

 • Dersom saldo for samla belastande passeringar er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dagar sidan siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstig 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan førre fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir ein fakturert kvar 14. dag.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Ferde samlar alle sine kundar i eit kunderegister, og det er ikkje lengre mogeleg å teikne avtalar for eit enkelt bompengeprosjekt. Når du teikner avtale med «Ferde AS – Bomringen i Bergen» kan du passere i alle bomanlegg i Norge, samt enkelte ferjesamband.

Fordeler med AutoPASS-avtale
 • 20% rabatt på alle bompasseringar
 • Alle bompasseringar samla på ein faktura
 • Bubil og andre køyretøy i klasse M1 kan betale som lett køyretøy
 • 10% rabatt på fleire ferjer i Norge. Du kan og førehandsbetale og få opp til 50% rabatt. Les meir på https://www.autopassferje.no/
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet,  og du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg.  Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
 • Fordelar som månadstak og timesreglar der kor dei har dette.
 • Tilgang til MiSide (hjå det selskapet du fekk brikka di i frå) kor du kan til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc.

Du betaler berre eit depositum på 200,- kr for bombrikka. Det får du tilbake dersom du seier opp avtale di. Det er ingen års- eller månadsavgift. Du betalar berre for bompasseringane dine.

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får du disse fordelane:

 • 20% rabatt ved passering, gjeld og køyring i rushtida. (gjeld kun takstgruppe 1)
 • Månadstak  og timesregel
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i fleire andre bomanlegg. Alle passeringane dine vert fakturert direkte frå det selskapet du oppretta hovedavtala di.
 • Via Mi Side kan du til ei kvar tid få oversikt over saldoen din og fakturaene dine. Du kan hente ut passeringsoversikt, gjere endringer på avtala di etc.

Alle med gyldig AutoPASS avtale og brikke frå eit anna anlegg, får full rabatt og fordelar ved passering i bomstasjonane til bomringen i Bergen.

Økte bompengar ved dårleg luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har avgjort at det skal vere mogeleg å femdoble bompengetakstane på dagar med fare for høg luftforureining (beredskapstakst). På dager med høgare bompengetakst skal kollektivtransport vere gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstane er varsel om høg luftforureining med varigheit to dagar eller meir.

Les meir om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:
 • Les meir om unntak for å betale bompengar som gjeld i eksisterande bompengeordning. Les meir om AutoPASS fritak
 • I tillegg blir det gitt refusjonsrett for femdobling for tunge køyretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.
  Les meir informasjon om bestemmelsen på regjeringa sine sider. 

 

 

Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din på ein av følgjande to måtar:

1. Neste gong du betalar ein faktura frå oss, vil du få spørsmål om du ynskjer å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Godkjenn dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.

2. Du kan og opprette avtale ved å søke i nettbankens kontaktoversikt, velje bompengeselskap og legg til ditt kundenummer i referansefeltet.

Din efakturareferanse er ditt kundenummer.

Du kan også lese meir på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

Dersom du har avtale, så finn du oversikt over fakturaer og betalingsopplysningar på Mi Side.

Etter du har logga inn:
Under fana «Fakturaar» kan du sjå dei ulike fakturaane dine. Om du berre vil få opp fakturaar i ein viss periode kan du endre dato øvst. Ved å trykkje på ei av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykkjer du på «Gå til passeringar» kan du sjå dei ulike passeringane som er registrerte på fakturaen. (bilete 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp ein kopi av fakturaen i pdf-format. Er ein faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er han ikkje betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purra vil status endre seg til «Faktura stoppa. Ny purring er laga».

Det vil ikkje vere mogleg å trykkje på «Gå til passeringar» på ei purring, men den opphavlege fakturaen vil framleis vere tilgjengeleg i oversikta der det vil vere mogleg å sjå passeringar.

Om du valde «Gå til passeringar» vil du få ei oversikt over dei passeringane som er registrerte på fakturaen. Oversikta viser dato, klokkeslett, køyretøyet, bomselskap, namn og pris på bomstasjonen. Du kan også eksportere desse til ei excel-fil.

Bompengar inneheld ikkje MVA, men det er MVA på ferjer og på passeringar i enkelte utenlandske bompengeselskap.

Dersom du har fått ei faktura med passeringar som inneheld MVA så kan du skrive ut bilaget ved å logge inn Mi Side hjå det bompengeselskapet kor du har fått brikka di i frå. Høgreklikk på Faktura, og under «skriv ut faktura» så velger du «bilag momsref».

Køyretøygruppe M1

Køyretøygruppe M1 inkluderer bilar for persontransport med maks åtte sitjeplassar i tillegg til førarsetet. Dei fleste bubilar, campingbilar og enkelte andre større personbilar er inkludert i denne køyretøygruppa.

Ny ordning for beregning av takstar

Den 04.04.16 vart det innført ei ny ordning for alle køyretøy over 3500kg som er registrert i køyretøygruppe M1 skal betale same bompengetakst som for køyretøy under 3500kg.
Det er krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

For å skaffe deg brikke, skal du velje «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du teiknar avtale.

Norske bilar med AutoPASS-brikke

Norske biler i køyretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, får automatisk lettbil-takst når dei passerar gjennom bomstasjonar.

Utanlandskregistrerte bilar med AutoPASS-brikke

Trafikantar som har utanlandskregistrerte bilar over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allereie har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å sikre at dei får lettbil-takst. I tillegg må dei legge fram dokumentasjon på at bilen er i køyretøygruppe M1.

Har andre typar EasyGo-brikker

Trafikantar med bilar over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som har andre typar EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med selskapet dei har fått brikka hjå for å få endra avtalen, slik at dei får lettbil-takst ved bompasseringar i Norge.
Oversikt over selskap som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finn du på http://easygo.com/services/service-providers

Slik skaffar du deg ein fritaksavtale:

Når du registrerer el-køyretøyet eller parkeringskortet ditt for forflyttingshemma der du har fått brikka di, oppnår du automatisk fritak i alle anlegg der dette blir gitt.
1. Eg har ein vanleg avtale som eg ønskjer å gjere om til fritak: Send inn ein førespurnad der du oppgir bilnummer og brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
2. Eg har ikkje avtale frå før: Inngå ein vanleg avtale på nett. Send deretter inn ein førespurnad, der du legg ved dokumentasjon og ber om fritak.

Forflyttingshemma med gyldig parkeringsløyve frå kommunen har rett til gratis passering i bomringar knytte til byområde. Ein føresetnad er at du teiknar avtale med fritak og får brikke i bilen.
Parkeringsløyvet skal vere gyldig i minst to år.

Per i dag gjeld fritaket på desse stadene:

 • Askøypakken
 • Bomringen i Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nordhordlandspakken (frå 01.12.19)
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjeld berre bomstasjonar som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Fritaksavtale for eitt køyretøy

Dersom du er forflyttingshemma, og har eit parkeringsløyve med gyldigheit som varer i to år, så kan du sende søknad om fritak for betaling på eit køyretøy til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringsløyve frå kommunen må leggjast ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i dei ovannemnde bomringane. Brikka er berre knytt til éin bil og kan ikkje flyttast mellom bilar. Du må hugse å orientere bompengeselskapet dersom du skiftar køyretøy.
Fritaket gjeld ikkje for institusjonar.

Fritaksavtale for barn som er rørslehemma

Foreldre med rørslehemma barn, der barnet har parkeringsløyve, kan etter søknad til bompengeselskapet få to køyretøy lagt inn med fritak for å betale bompengar i bomringar.

 

Lovverket oppdatert 27.03.19

Dersom du har selt bilen din, men ikkje har endra eller fjerna bilnummeret frå avtalen/brikka, får du faktura for passeringar gjort av den nye bileigaren.

Avtalen din er knytt til bilnummeret du har oppgitt. Dersom du ikkje melder frå om bilbyte, kjem du framleis til å få faktura for den gamle bilen din.

Du kan enkelt endre eller seie opp bilnummer via Mi Side.

 

Bomstasjonar

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonane gratis.
Køyretøygrupper merkte med * må ha ein gyldig AutoPASS-avtale og brikke i køyretøyet for å få fritak eller redusert betaling. Fritak må dokumenterast.

Desse gruppene er fritekne for betaling:

 • Passasjerar i alle typar køyretøy
 • Gåande og syklande
 • Køyretøy som i vognkortet blir karakterisert som motorsyklar og mopedar og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykkingskøyretøy, og sivile utrykkingskøyretøy i tenesteoppdrag*
 • Forflyttingshemma* (Fritaket gjeld berre i bomringar, og med parkeringsløyve frå kommunen.)

Særskilde merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikkje fritak for bompengar.
 • Traktor er ikkje friteken for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett køyretøy. AutoPASS-avtale er ein føresetnad.
 • Nullutsleppskøyretøy ( Køyretøy som er elektrisk drivne, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og Hydrogenkøyretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikkje lengre fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig fleire anlegg betale redusert takst for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutsleppkøyretøy finn du HER.

 

Bomstasjonen er plassert ved Øvstabø, og det skal betalast for passeringar i begge retningar.

Sjå bomstasjonen på kart

 

Bomstasjonar Vossapakko

I bomstasjonane til Vossapakko skal det betalast for passeringar i begge retningar:

 • E16 Bolstad bomstasjon
 • Rv.13 Svelgane bomstasjon

Sjå kart over bomstasjonane.

Bomstasjonar T-forbindelsen

I bomstasjonen fv.47 Mjåsund skal det betalast for passeringar i begge retningar.

Sjå bomstasjonen på kart

Det er 4  bommstasjonar som starta opp 1. desember 2019, og 1 bomstasjon som startar opp i 2020.

Det er betaling i begge retningar i alle bomstasjonane

 • På-/ avkjøresel E39 Flatøy
 • E39 Flatøy Nord
 • E39 Mundalsberg
 • Fv. 57 Isdalstø
 • Fv. 565 Radøy ( oppstart 2020)

Bomstasjonar Nord Jæren fram til 01.10.18

I alle bomstasjonar skal det betalast for passeringar i ei retning.

 • Fv. 413 Finnestadgeilen
 • E39 Tastatorget
 • Rv. 409 Kvernevikveien
 • Rv. 509 Hafrsfjord
 • Fv. 382 Grannes
 • Rv. 510 Nesbuveien
 • Solasplitten
 • Åsenveien
 • Fv. 443 Forusbeen
 • Fv. 433 Bærheim
 • Svanholmen
 • Travbaneveien
 • E39 Motorveien
 • Rv. 44 Forusveien
 • Fv. 314 Gamleveien
 • Rv. 509 Soma
 • Fv. 327 Årsvoll
 • Rv. 510 Sele
 • Rv. 44 Øksnevad
 • Rv. 505 Orstad
 • E39 Bråstein
 • Rv. 44 Kåsen

Sjå kart for oversikt over bomstasjonane.

Bomstasjonar Kvammapakken

Det skal betalast for passeringar i begge retningar:

 • Rv. 7 Kjepsohøgda (aust for Norheimsund)
 • Rv. 7 Steinsdalen (vest for Norheimsund)

Sjå bomstasjonene i kart 

Innkrevingen til Jondalstunnelen vart avslutta den 8. juli 2020.

Jondalen hadde ein bomstasjon, og den var lokalisert på fv.107 på sørsida av tunnelen.

Sjå bomstasjonen på kartet 

Bomstasjonar Førdepakken

I bomstasjonane til Førdepakken bomselskap AS skal det betalast for passeringar i retning Førde sentrum

 • E39 Bakkebøvegen (Førde vest/Hafstadvegen)
 • Rv5 Kletten (Øyrane/Naustdalsvegen/før tunnelen mot Florø)
 • E39 Bruland (Førde aust/Brulandsvegen)
 • Fv481 Presteholten (Angedalsvegen)
 • Fv484 Brulandsvellene (Vievegen/sør for Viebrua)

Sjå bomstasjonane på kart

Det er ein bomstasjon på Finnfast, og det skal betalast for passeringar i begge retningar.

 • Rv. 519 Finnøytunnelen

Sjå bomstasjonen på kart

Bomstasjonar Askøypakken

I bomstasjonane til Askøypakken skal det betalast for passeringar i ein retning, mot Askøybrua/Bergen:

 • Nedre Kleppe – I stigninga etter Juviksflaten
 • Stongafjellet – Rett nord for Stongafjellstunnelen
 • Storeklubben – Påkøyringsrampa Askøybroen, mot syd
 • Vatnavatnet – Sydvest for Florvågtunnelen

Sjå bomstasjonane i kart

Bomstasjon Åkrafjorden/Stordalstunnelen

I bomstasjonen skal det betalast for passeringar i begge retningar

 • Bomstasjon E134 Åkrafjordtunnelen / Stordalstunnelen

Sjå bomstasjonen i kart

Bomstasjonar Bomringen i Kristiansand:

I bomstasjonane skal det betalast for passeringar i ei retning, i retning mot byen:

 • E18 Bjørndalssletta
 • E39 Vesterveien
 • Rv.9 Grim
 • Prestheia
 • Sødal

Du kan sjå bomstasjonane på kart

Bomstasjonar  E18 Tvedsestrand-Arendal

I alle bomstasjonar skal det betalast for passeringar i begge retningar.

 • E18 Mørland
 • E18 Stølen

Du kan sjå alle bomstasjonane på kartet til Statens Vegvesen.
(Hugs at ved oppstart av nye bompengeprosjekter, kan det ta litt tid før bomstasjonane er synlege på kartet)

Bomstasjonar Bomringen i Bergen:

Det skal betalast rushtid i alle eksisterande bomstasjonar (14 bomstasjonar). Det skal ikkje betalast rushtid i dei nye bomstasjonane. (15 bomstasjonar)

I alle bomstasjonane skal det betalast for passeringar i ei retning, hovudsakleg mot sentrum.

Eksisterande bomstasjonar

 • Fjøsangerveien
 • Nattlandsveien
 • Storetveitvegen
 • Dolviken
 • Fyllingsdalen
 • Gravdal
 • Straume
 • Sandviken
 • Nygårdsbroen
 • Florida
 • Gyldenpris
 • Kalfaret
 • Michael Krohnsgate (Innkreving i retning mot Danmarksplass)
 • Damsgårdsveien (Innkreving i retning mot Danmarksplass )

Nye bomstasjoner (fra 06.04.19) 

 • Fv 243 Tellevikvegen, retning sørover
 • E16 Arnavegen, på veg inn mot rundkjøringen i Vågsbotn retning nord
 • Fv 267 Åsamyrane, ved Plantasjen, retning vest
 • E 39 Åsaneveien, motorveien like før IKEA, retning vest
 • Fv 555 Bergen sentrum, på Strandkaien, retning Nordnes
 • Fv 585 Bergen sentrum, Småstrandgaten,  retning Torget
 • Rv 555 Sotraveien, like før tunnelinnslaget på motorveien etter avkjørselen til Loddefjord, retning øst
 • Fv 558 Lyderhornsveien, like etter rundkjøringen ved Vestkanten, retning Tennebekk
 • Fv 556 Straumeveien, like før rundkjøringen ved Krambua før Fjøsangerveien, retning nord
 • Fv 580 Hardangervegen ved Grimevatnet, retning mot Midtun
 • Rv 580 Fritz C. Riebers vei. På motorveien før Troldhaugtunnelen retning nord
 • Fv 179 Steinsvikvegen, like ovenfor Steinsvika, retning mot Rå
 • Fv 582 Fanavegen, etter avkjørsel fra motorveien mot Skjold retning nord
 • Rv 580 Flyplassvegen, like ved Skeievatnet, retning øst
 • Fv 172 Skagevegen, like før Møsåsen, retning mot Skeie

Du kan sjå bomstasjonane på online kart

 

Her finn du ei oversikt over bomringer og bomstasjonar i Bymiljøpakken frå 01.10.18.

*Nyhende sept/okt 2020: Tre bomstasjoner i Bymiljøpakken på Nord-Jæren får snudd innkrevingsretning

Bomringer:
 • Stavanger bomring (11 bomstasjonar)
 • Sandnes bomring (10 bomstasjonar)
 • Sola bomring (2 bomstasjonar)
 • Forus bomring (10 bomstasjonar)
 • Risavika bomring (2 bomstasjonar)
 • Ytre bomsnitt nord: bomstasjonar på grensa mellom Stavanger og Randaberg.  (3 bomstasjonar)

Du betalar bompengar berre i ei retning, og det er når du køyrer inn i ein bomring, ikkje ut av ringen(e). Bortsett frå Ytre bomsnitt nord, kor du betalar mot Stavanger.

Les meir om Timesregel og Månadstak 

 

Bomstasjonar i Stavanger bomring Innkrevjingsretning
Fv435 Bybrua (like før tunnel mot sentrum) Mot Nord (Retning endra på kvelden 05.10.20)*
Fv411 Tastagata (ved Tanangergata) Mot Sør
Christian Bjellandsgate (mellom Vistegata og Feisteinveien) Mot Sør
Fv446 Randabergveien (utanfor husrekke 8A-F) Mot Sør
Fv 416 Øvre Stokkavei (like etter kryss til/fra E39) Mot aust
Rv509 Madlaveien  (ved Mosvannsparken nær Tjensvoll) Mot Nordaust
E39 Mosvatnet (Motorveien) Mot Nord
Fv404 SUS (Fylkeslege Ebbells gate, ved Stavanger Universitetssjukehus) Mot Nord
Fv 44 Lagårdsveien (like etter rundkjøring ved Hillevågtunnelen, i retning mot sentrum) Mot Nord
Fv 415 Nedre Stokkavei  (ved Edvard Griegs plass, «Skrodå») Mot aust
Ytre Ringveg vest Mot aust

 

Bomstasjonar i Ytre bomsnitt Nord Innkrevjingsretning
Fv409 Kvernevikveien Mot Sør
E39 Tastatorget (Randabergveien) Mot Aust
Fv413 Finnestadgeilen Mot Aust

Bomstasjonar i Risvika bomring Innkrevjingsretning
Rv 509 Jåsund ( like ved Hafrsfjord bru) Mot Nord (Retning endra på kvelden 07.10.20)*
Rv 509 Tanangerveien (ved Baker Hughes) Mot Sør (Retning endra natt til 18.09.20)*

Bomstasjonar ved Sola flyplass Innkrevjingsretning
Fv509 Flyplassveien (ved Circle K-stasjonen) Mot Sørvest
Fv374 Nordsjøveien (mellom avkøyringa til Sola Strand Hotel og rundkøyringa til Utsola) Mot Nord

Bomstasjonar i Forus bomring Innkrevjingsretning
Fv44 Diagonalen/Boganesveien (kryss til Viking stadion) Mot aust
Moseidsletta (like etter avkøyringa frå Solasplitten) Mot aust
Røynebergveien  (like etter avkøyringa frå Solasplitten) Mot søraust
Åsenveien (langs Foruskanalen, før Åsenmyra og Åsenkroken) Mot aust
Fv443 Forusbeen (like ved rundkjøring ved Løwenstrasse, avfallsanlegget) Mot aust
E39 Refsnesveien (på motorveien, like sør for Refsnesveien som krysser over) Mot Søraust
E39 Stokkamyra (ved Håkull) Mot Nord
Stokkaveien (like ved Kvadrat) Mot Nord
Fv44 Forussletta  (nær rundkøyringa ved Stavangerveien) Mot Nord
Fv314 Gamleveien  (på Sandnessida, like ved kommunegrensen med Stavanger) Mot Nord

Bomstasjonar i Sandnes bomring Innkrevjingsretning
Fv44 Strandgata  (ved Somaneset og Norlines) Mot Sør
Roald Amundsensgate  (ved Motorhotellet) Mot Sør
Dyre Vaas vei (ved Rossalandtunet) Mot Sør
Fv509 Oalsgata (mellom kryss ved Folkvordveien og Arne Garborgsvei) Mot Søraust
Fv241 Heigreveien (like ved kryss til Foren, der E39 går over Heigreveien) Mot Nordaust
Fv325 Jærveien (like ved kryss til Sandskaret, nord for Kvelluren bru) Mot Nord
Fv330 Hoveveien  (ved kryss til Olinebakken) Mot Nord
Fv334 Gamle Ålgårdsveien, Austrått (ved Tranegarden og Prestegårdsveien) Mot Nord
Fv 323 Austråttveien, (mellom Kyrkjevegen og Høgevollsveien) Mot Vest
Fv332 Hanaveien, (Hanabryggene) Mot Sør

Bomstasjoner i Haugesund og austover

I følgande bomstasjonar skal det betalast for passeringar i ei retning, ut av byen:

 • Fv.47 Karmsundsgata sør
 • Fv.923 Salhusveien
 • Fv.831 Spannaveien
 • Fv.938 Skjoldaveien
 • Fv.47 Tittelsnesvegen
 • Fv.924 Skeisvollsveien

Bomstasjonar Karmøy

I følgande bomstasjonar skal det betalast for passeringar i begge retningar.

 • Fv.47 Liknes
 • Fv.47 Veakrossen
 • Fv.47 Bygnes
 • Fv.47 Norheim

Sjå bomstasjonane i kart

 

Ryfast har totalt tre bomstasjonar med innkrevjing i begge retningar.

Rv. 13 Ryfylketunnelen har ein bomstasjon som ligg ved Solbakk.

Rv. 13 Hundvågtunnelen har to bomstasjonar.
Ein bomstasjon ligg ved tunnelmunninga nord på Hundvåg, og den andre ligg ved Buøy.

Køyretøy som blir frakta gjennom bomringen på ein bergingsbil, må hugse å fjerne brikka frå køyretøyet, slik at brikka ikkje blir lesen ved passering.

 • Dersom køyretøyet passerar utan brikke, så vert det tatt bilde av passeringa. Og bilda av køyretøy som vert frakta på bergingsbil, vert sletta.
 • Dersom køyretøyet passerar med brikke, så vert det ikkje tatt bilde av passeringa. Og då er det ingen mogelegheit for å verifisere at dette køyretøyet ikkje passerte bomstasjonen på eigne hjul.
  Til info så vil eit køyretøy som blir taua gjennom bomringen, måtte betale for passeringa.

Regelen er slik at eit køyretøy som passerar bomstasjonen med alle fire hjula i bakken, må betale for passeringa.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Vossapakko dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Nordhordlandspakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

 

NB!
Hugs at dersom du ikkje har AutoPASS-avtale og brikke betalar du for kvar passering, og du får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Nord Jæren pakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar og fleire bomringar innanfor 60 minutter.

Det er den fyrste registrerte passeringa som vil vere gjeldande.

NB! Utan gyldig avtale og brikke må ein betale for kvar passsering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Sjå ei oversikt over alle bomstasjonar.

 

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Kvammapakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 90 minutter.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Hgualandspakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Førdepakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelane som månadstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Kristiansand:

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Bomringen i Kristiansand dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

I rushtida mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-17:00 er det høgare takst ved passering. (Tidsdiffernsierte takstar)
For å passere med lav takst, må alle bomstasjonane vere passert før rushtida startar.

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Bomringen i Bergen dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

I rushtida mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høgare takst ved passering. (Tidsdiffernsierte takstar)
For å passere med lav takst, må alle bomstasjonane vere passert før rushtida startar.

Med AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Askøypakken dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.

Tidsdifferensierte bompengar vil seie at det er høgare takstar i rushtida enn resten av døgnet.

Bomringen i Bergen (Innføringa av rushtidsavgift starta den 1. februar 2016.)

 • Høgare takstar: Måndag til fredag i rushtida kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30
 • Lågare takstar: Måndag til fredag utanom rushtida, laurdag, søndag og helligdagar.

Bomringen i Kristiansand (Innføringa av rushtidsavgift starta den 16. august 2013 og vart avslutta frå fredag 8. februar.)

 

Hovudmålet med tidsdifferensieringa er å redusere biltrafikken i dei periodane når trafikken er tettast og køproblema er størst. Ei demping av trafikken i morgon- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslepp, og dermed betre luftkvaliteten.

Takstane finn du under Sjå prisar og betalingsinfo

Månadstak Nordhordlandspakken

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 50 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 50 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte belasta for meir enn 50 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Når får ein faktura tilsendt frå Ferde – Bomringen i Bergen?

 • Dersom saldo for samla belastande passeringar er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dagar sidan siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstig 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan førre fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir ein fakturert kvar 14. dag.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak i Askøypakken

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 30 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 30 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Hardangerbrua:

Frå 01.12.18 vert det innført månadstak på Hardangerbrua.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 25 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 25 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 25 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Nord-Jæren:

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 75 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen. (Gjeld takst gruppe 1 og 2)

OBS! Det er felles månadstak for bomstasjonane ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det vert belasta maks 75 passeringar pr. kalendarmånad pr. køyretøy som er knytt til avtala.  Ordninga gjeld berre for takstgruppe 1 for Hundvågtunnelen. Takstgruppe 2 får ikkje månadstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 75 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 75 for Hundvågtunnelen (tgr. 1)  og Bymiljøpakken passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 75 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 75 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 75 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Førdepakken.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 30 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 30 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 30 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Vossapakko:

Frå 01.12.18 vert det innført månadstak på Vossapakko.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 25 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 25 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 25 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Kvammapakken:

Frå 01.08.19 vert det innført månadstak på Kvammapakken for køyretøy i takstgruppe 1.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 25 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

 

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 25 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 25 passeringar innafor en måned for køyretøy i takstgruppe 1.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Gjesdal:

Frå 01.08.19 vert det innført månadstak for fv. 45 Gjesdal for køyretøy i takstgruppe 1.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 15 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 15 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 15 passeringar innafor en måned for takstgruppe 1.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak.

Månadstak Bomringen i Kristiansand

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 50 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

 

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 50 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 50 passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 60 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 60 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 60 passeringar i Bergen innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Dersom du brukar brikka frå Bergen når du passerar i andre bomanlegg, så vil passeringane bli fakturert via din faktura frå Bergen.
Hugs at andre bompengeprosjekt kan ha eigne månadstak.

Når får ein faktura tilsendt?

 • Dersom saldo for samla belastande passeringar er under 500 kroner, blir det fakturert etter 60 dagar sidan siste fakturerte passering.
 • Dersom saldo overstig 500 kroner og det er gått 30 dagar sidan førre fakturering, blir det sendt faktura.
 • Dersom saldo er over 10.000 kroner, blir ein fakturert kvar 14. dag.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Økte bompengar ved dårleg luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har avgjort at det skal vere mogeleg å femdoble bompengetakstane på dagar med fare for høg luftforureining (beredskapstakst). På dager med høgare bompengetakst skal kollektivtransport vere gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstane er varsel om høg luftforureining med varigheit to dagar eller meir.

Les meir om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:
 • Les meir om unntak for å betale bompengar som gjeld i eksisterande bompengeordning. Les meir om AutoPASS fritak
 • I tillegg blir det gitt refusjonsrett for femdobling for tunge køyretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.
  Les meir informasjon om bestemmelsen på regjeringa sine sider. 

 

 

Brikke

Med ein gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Noreg og i utlandet. Meir informasjon finn du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Køyretøy som blir frakta gjennom bomringen på ein bergingsbil, må hugse å fjerne brikka frå køyretøyet, slik at brikka ikkje blir lesen ved passering.

 • Dersom køyretøyet passerar utan brikke, så vert det tatt bilde av passeringa. Og bilda av køyretøy som vert frakta på bergingsbil, vert sletta.
 • Dersom køyretøyet passerar med brikke, så vert det ikkje tatt bilde av passeringa. Og då er det ingen mogelegheit for å verifisere at dette køyretøyet ikkje passerte bomstasjonen på eigne hjul.
  Til info så vil eit køyretøy som blir taua gjennom bomringen, måtte betale for passeringa.

Regelen er slik at eit køyretøy som passerar bomstasjonen med alle fire hjula i bakken, må betale for passeringa.

Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk 20% rabatt når du passerar i andre AutoPASS anlegg. (I Svinesundsforbindelsen får du 13% rabatt)
Du får og timesregel og månadstak i de anlegg som har dette.

Frå 2019 treng du berre ei brikke og ei avtale og du får rabatt i alle AutoPASS-bomstasjoner. Du treng ikkje å ha fleire avtaler.

Sjå oversikt:

Dersom brikka ikkje fungerer så må du kontakte oss.

Det kan vere fleire grunnar til at brikka ikkje fungerer, som lavt batteri eller at avtalen ikkje er gyldig.

Vår kontaktinformasjon finn du under Kundeservice

 

Desse takstgruppene gjeld ved passering i bomstasjonar i Noreg:

Takstgruppe 1

Køyretøy med tillaten totalvekt til og med 3500 kilo, og alle bilar uavhengig av vekt i køyretøygruppe M1.
Tyngre bilar: For at køyretøy over 3500 kg i køyretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, blir det stilt krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2

Køyretøy med ei tillaten totalvekt frå og med 3501 kilo, med unnatak av bilar som er registrerte i køyretøygruppe M1.
Obligatorisk brikke: Køyretøy som er registrerte på føretak eller blir brukte i næringsverksemd må ha ei elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2.

Les meir om obligatorisk brikke for tunge køyretøy

Takstgrupper ved miljødifferensiering

I anlegg som nyttar miljødifferensiert takst kan det bli inntil fire ulike takstar for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.
Takstgruppe 1 deler vi inn i nullutslepp, hybrid som kan ladast, diesel og andre (bensin, gass, etanol osv).
Takstgruppe 2 deler vi inn i nullutslepp, hybrid som kan ladast, Euro VI og Pre-Euro VI.
Moped/motorsykkel betaler bompengar berre i den einaste manuelle bomstasjonen: Atlanterhavstunnelen, som nyttar eigne takstkategoriar.

Timesregel i Ryfast:

 • Rv.13 Ryfylketunnelen har ikkje timesregel.
 • Rv.13 Hundvågtunnelen har felles timesregel med Bymiljøpakken på Nord-Jæren.  Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betalar du berre for ei passering dersom same køyretøy passerar flere bomstasjonar og bomringar i løpet av 60 minutter. Det er den fyrste registrerte passeringa som vil vere gjeldande.

NB! Utan gyldig avtale og brikke må ein betale for kvar passsering gjennom bomstasjonane, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Ryfast:

Det er eit eige månadstak for bomstasjonen til rv.13 Ryfylketunnelen og for bomstasjonane til rv.13 Hundvågtunnelen, for kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

 • I bomstasjonen til Rv. 13 Ryfylketunnelen vert det belasta maks 40 passeringar pr. kalendarmåned pr. køyretøy som er knytt til avtala.  Ordninga gjeld for takstgruppe 1 og 2.
 • Det er felles månadstak for bomstasjonane ved rv. 13 Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det vert belasta maks 75 passeringar pr. kalendarmånad pr. køyretøy som er knytt til avtala.  Ordninga gjeld berre for takstgruppe 1. Takstgruppe 2 får ikkje månadstak i rv. 13 Hundvågtunnelen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 40+75 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 40 passeringar for Ryfast og 75 for Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken passeringar innafor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å teikne avtale på nett.
Bruk gjerne vår rettleiing.

Om avtaler:
Avtalen er gyldig frå den dagen du inngår avtale, sjølv om du ikkje har fått brikka enno. Det tek vanlegvis 7-10 yrkedagar frå du teiknar avtale til du får brikka tilsendt i posten.
Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke kan du passere i andre AutoPASS-anlegg og få rabatt ved passering. Passeringane vert belasta avtala di.

Du kan velje mellom å seie opp avtala og brikka di, eller sette avtala på vent for å bruke brikka igjen seinare.

 • Oppseiing må sendast skriftleg, via kontaktskjemaet vårt, eller ved å logge på AutoPASS Min Side og seie opp avtala der.  Brikka skal kastast som elektrisk og elektronisk avfall,  EE-avfall.
 • Dersom du ynskjer å bruke brikka igjen seinare, så kan du sette avtala på vent på AutoPASS Min Side

For meir informasjon om nye Min side finn du rettleiing her.

Her finn du ei oversikt over brikker i bruk, samt ei rettleiing til korleis og kvar du kan montere brikka di.

Brukketype frå sommaren 2018.

Q-Free brikke med brakett

Monteringsanvisning (bokmål) (klikk for å åpne)

Hugs at brikka skal vere i braketten. Når du byte kjøretøy, så tek du både brikke og brikett med. Du kan få nytt brikkefeste med borrelås hos bompengeselskapet, når du melder frå om bilendring.


Brikketypar frå 2014 –

Kapsch

Norbit:

Monteringsanvisning:


Brikketyper frå 2002-

Norbit

 

Monteringsveiledning

Klikk for å vise eit større bilete.

Les meir:

Korleis fjernar eg brikka?

Logg deg inn på Mi Side..
Gå inn på den gjeldande avtalen og trykk på boksen Legg til køyretøy. Skriv inn informasjon om køyretøyet og trykk på Lagre. Vi sender brikka til deg i posten innen 10 dager.

 Informasjon om avvikling av sporfri AutoPASS-avtale frå 15.08.19

Avtalar med sletting av passeringar, (dvs. tid og stad for passeringar vert sletta etter maksimum 72 timer i systemet) vert avvikla frå 15.08.19.

Ordninga er i strid med bokføringsregelverket, men har fram til no vore i drift med konsesjon frå Datatilsynet. Denne konsesjonen har falt bort i samband med den nye personvernordninga GDPR som vart innført i 2018.

Vegdirektoratet har derfor i samråd med Samferdselsdepartementet bestemt at sporfrie AutoPASS-avtaler difor må avviklast.

Avviklinga skjedde 15.08.2019. På denne datoen gjekk alle avtaler med sletting av passeringar over til å bli vanlige avtaler, kor passeringar vert lagra i 5 år etter utløp av regnskapsåret.

 

Logg inn på Mi Side.

Du kan fjerne køyretøy frå avtalen din ved å klikke på den raude boksen Fjern køyretøy. Fyll inn kva for brikke/køyretøy det gjeld.

Skal brikka avsluttast og depositum tilbakebetalast, eller vil du bruke brikka seinare?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruke brikke» kan du kan du ta vare på brikka og opne ho på nytt på det nye køyretøyet. Du må gi beskjed når du ynskjer å flytte brikka over i eit anna køyretøy.

Hugs å fjerne brikka frå bilen.

OBS! Dersom det er tilleggsavtalar knytt til brikka/køyretøyet, vil desse og bli avslutta. 

 

Fjerne gammalt brikkefeste

Det gamle festet sitt som regel veldig godt. Bruk tolmod og god tid.. Det enklaste er å la det gamle festet bli verande att på ruten. Bruk aldri skrutrekker eller andre metallgjenstander for å få løs festet. Ruten kan ta skade.

Prøv følgande

Festet mot ruta må fuktast for at det skal løsne lettare. Vanlig oppvaskesåpe eller eit middel for å løyse opp lik kan prøvast. snings-middel finnes på sprayflaske.

Ta middelet/såpen på ruta i øverste del av festet, slik at det renner ned på limputa på baksida av festet. Gjenta dette fliere gonger. Dekk gjerne dashbordet med ei fille eller eit håndkle for å beskytte mot søl. La middelet virke i 5-10 minutter før du prøver å dra festet laus med fingrane, ein plastsparkel, fiskesnøre eller noko anna av plast som ikkje kan skade ruta. Løsner ikkje det, så må du prøve med meir middel/såpe og vente litt. Etter kvart vil festet løsne i den eine kanten og du kan til slutt dra det laus.

Kvar brikkenummeret er plassert, kjem an på kva type brikke du har.

 • Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og inneheld 10 siffer. Døme L: 01 2345678 9
 • Nummeret på nye norske brikker inneheld 16 siffer og byrjar med 957800.

Ønskjer du å få refundert brikkedepositumet ditt kan du sende brikka i retur til adressa vår.
For å unngå at ei aktiv brikke blir lesen under transport, kan du pakke brikka inn i aluminiumsfolie før du sender ho.
Når vi tek imot brikka di, blir avtalen din avslutta og depositumet refundert. Dersom du har negativ saldo på avtale din, blir dette trekt av brikkedepositumet.

Fritak

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonane gratis.
Køyretøygrupper merkte med * må ha ein gyldig AutoPASS-avtale og brikke i køyretøyet for å få fritak eller redusert betaling. Fritak må dokumenterast.

Desse gruppene er fritekne for betaling:

 • Passasjerar i alle typar køyretøy
 • Gåande og syklande
 • Køyretøy som i vognkortet blir karakterisert som motorsyklar og mopedar og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykkingskøyretøy, og sivile utrykkingskøyretøy i tenesteoppdrag*
 • Forflyttingshemma* (Fritaket gjeld berre i bomringar, og med parkeringsløyve frå kommunen.)

Særskilde merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikkje fritak for bompengar.
 • Traktor er ikkje friteken for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett køyretøy. AutoPASS-avtale er ein føresetnad.
 • Nullutsleppskøyretøy ( Køyretøy som er elektrisk drivne, og har drivstoffkode 5 i vognkortet og Hydrogenkøyretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet) har ikkje lengre fritak i alle bompengeanlegg, og vil i stadig fleire anlegg betale redusert takst for passering.*
  Bompengeanlegg som har innført betaling for nullutsleppkøyretøy finn du HER.

 

Nullutslippskøyretøy er ei fellesnemning for elbilar og hydrogenbilar.

Beta­ling (og fritak) av bompengar som nullutsleppskøyretøy krev bombrikke og gyldig avtale. Utan bombrikke og gyldig avtale, vil nullutsleppskøyretøy verte belasta ordinær takst på lik linje med andre køyretøy.

Det vert i stadig fleire bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarar til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar.

Innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy er i tråd med føringane frå Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak.

Innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy i regionene sør og vest:

 • 01.01.19 Askøypakken
 • 01.02.19 Bømlopakken
 • 01.04.19 E134 Stordalstunnelen, Halsnøysambandet, Jondalstunnelen
 • 06.04.19 Bomringen i Bergen (Fortsatt fritak for Hygdrogenbiler med avtale) Les mer
 • 01.08.19 Kvammapakken, Fv. 45 Gjesdal, Finnfast, Vossapakko, Hardangerbrua
 • 01.09.19 Haugalandspakken, T-forbindelsen, Førdepakken, E18 Tvedestrand-Arendal
 • 01.12.19 Nordhordlandspakken
 • 10.02.20 Bymiljøpakken på Nord-Jæren

 

Anlegg som foreløpig ikkje betalar bompengar: (Krev gyldig AutoPASS-avtale og brikke)

 • Bomringen i Kristiansand

 

 

 

Månadstak Kvammapakken:

Frå 01.08.19 vert det innført månadstak på Kvammapakken for køyretøy i takstgruppe 1.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 25 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

 

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 25 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 25 passeringar innafor en måned for køyretøy i takstgruppe 1.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak eller timesregel.

Månadstak Gjesdal:

Frå 01.08.19 vert det innført månadstak for fv. 45 Gjesdal for køyretøy i takstgruppe 1.

Kundar med gyldig AutoPASS avtale og brikke i bilen betalar maks 15 passeringar pr. kalendermånad per køyretøy som er knytt til avtalen.

Fakturaperiode:
Ver merksam på at det ikkje alltid vert sendt ut faktura i slutten av kvar månad, slik at du kan få faktura for passeringar gjort over fleire månadar. Fakturaen kan difor innehalde meir enn 15 passeringar. Du må altså skilje mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikkje verte trekt for meir enn 15 passeringar innafor en måned for takstgruppe 1.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Utan avtale:
NB! Bilistar utan avtale må betale for kvar passering gjennom bomringen, og får ikkje fordelar som månadstak.

Økte bompengar ved dårleg luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har avgjort at det skal vere mogeleg å femdoble bompengetakstane på dagar med fare for høg luftforureining (beredskapstakst). På dager med høgare bompengetakst skal kollektivtransport vere gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstane er varsel om høg luftforureining med varigheit to dagar eller meir.

Les meir om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:
 • Les meir om unntak for å betale bompengar som gjeld i eksisterande bompengeordning. Les meir om AutoPASS fritak
 • I tillegg blir det gitt refusjonsrett for femdobling for tunge køyretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.
  Les meir informasjon om bestemmelsen på regjeringa sine sider. 

 

 

Slik skaffar du deg ein fritaksavtale:

Når du registrerer el-køyretøyet eller parkeringskortet ditt for forflyttingshemma der du har fått brikka di, oppnår du automatisk fritak i alle anlegg der dette blir gitt.
1. Eg har ein vanleg avtale som eg ønskjer å gjere om til fritak: Send inn ein førespurnad der du oppgir bilnummer og brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
2. Eg har ikkje avtale frå før: Inngå ein vanleg avtale på nett. Send deretter inn ein førespurnad, der du legg ved dokumentasjon og ber om fritak.

Slik teiknar du deg ein avtale for elbil eller hydrogenbil:

Mange bompengeanlegg har endå fritak for nullutsleppskøyretøy (fellesnemning for elbilar og hydrogenbilar), og nokon bompengeanlegg gir rabatt.
Du kan lese mer om «Kva er nullutsleppskøyretøy?»

For å få fritak/rabatt på ditt elektriske køyretøy, må du teikne AutoPASS avtale og få bombrikke til bilen.
Og du vil då automatisk få fritak eller rabatt i alle anlegg kor dette gis.
Hugs at dersom du køyrer utan bombrikke vil du måtte betale ordinær takst utan rabatt.

Korleis går du fram for å teikne ei avtale på elbil/hydrogenbil:
 1. Eg har ei avtale og har skifta frå vanleg bil til elbil:  Logg på AutoPASS – Min Side og endre bilnummer på avtala di frå gamalt til nytt registreringsnummer.  Flytt over bombrikka frå gamal til ny bil.
 2. Eg har ei avtale og har fått meg ein elbil i tillegg til eksisterande bil. Logg på AutoPASS – Min Side og legg til registreringsnummeret til elbilen på eksisterende avtale. Du vil få bombrikka tilsendt i posten.
 3. Eg har ikkje avtale frå før: Inngå avtale på AutoPASS – Min Side  og legg inn registreringsnummeret til elbilen. Du vil få bombrikka tilsendt i posten.

Forflyttingshemma med gyldig parkeringsløyve frå kommunen har rett til gratis passering i bomringar knytte til byområde. Ein føresetnad er at du teiknar avtale med fritak og får brikke i bilen.
Parkeringsløyvet skal vere gyldig i minst to år.

Per i dag gjeld fritaket på desse stadene:

 • Askøypakken
 • Bomringen i Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nordhordlandspakken (frå 01.12.19)
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjeld berre bomstasjonar som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Fritaksavtale for eitt køyretøy

Dersom du er forflyttingshemma, og har eit parkeringsløyve med gyldigheit som varer i to år, så kan du sende søknad om fritak for betaling på eit køyretøy til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringsløyve frå kommunen må leggjast ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i dei ovannemnde bomringane. Brikka er berre knytt til éin bil og kan ikkje flyttast mellom bilar. Du må hugse å orientere bompengeselskapet dersom du skiftar køyretøy.
Fritaket gjeld ikkje for institusjonar.

Fritaksavtale for barn som er rørslehemma

Foreldre med rørslehemma barn, der barnet har parkeringsløyve, kan etter søknad til bompengeselskapet få to køyretøy lagt inn med fritak for å betale bompengar i bomringar.

 

Lovverket oppdatert 27.03.19

Lyssignal

Det er Vegdirektoratet som avgjerd kva skilt som skal brukast, jfr. Skiltforskrifta § 35.

Vegdirektoratet har bestemt at på dei enkle bomringane skal berre bomstasjonar på hovedvegane inn til byen ha takstskilt, medan bomstasjonane i byar med meir kompliserte takstsystem og plassering av bomstasjonar (som Oslo, Bergen, Nord Jæren og Trondheim) skal vere heilt utan takstskilt.

Alle bomstasjonar som ikkje får takstskilt skal ha eit enkelt skilt med bomstasjonssymbolet 792.30 «Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse». Dette enkle skiltet (sjå under) er eit minimum for å informere trafikantane om at det skal betalast bompengar og at køyretøyets kjennemerke vert videofotografert.

Skiltinga i bomstasjonane i Bergen og Stavanger etterkjem den nye malen for skilting av automatiske bomstasjonar som er utarbeida av Vegdirektoratet.
Sjå dokumentet «Ny mal for skilting i bomstasjoner» PDF

 

 

Obs! Frå 6. april vil lyssignala i alle bompengeanlegg i landet slukkast.

Lyssignalar Mi Side:

Sjølv om du ikkje lengre får lyssignal ved passering, kan du på AutoPASS-Mi Side sjå informasjon om korleis passeringa vart registrert i bomstasjonen.

I passeringsoversikta på Mi Side, vil du framfor kvar passering finne eit ikon/lyssignal som viser status for passeringa.

Du kan sjå om passeringa er registrert via brikka (Grønt pluss), eller registrert ved at det er tatt bilete av registreringsnummeret (Gult kamera).

 

 

 

Obs! Frå 6. april vil lyssignala i alle bompengeanlegg i landet slukkast.

Vil du sjekke om avtalen din er gyldig, rår vi deg til å logge på Mi Side og undersøkje avtalestatusen.

Dersom brikka ikkje blir lesen av når du passerer, kan dette kome av at

 • bilen du køyrer har ei frontrute som hindrar at brikkesignala blir lesne.  (Kontakt bilforhandlaren din for å få plassert brikka korrekt.)
 • brikka di har lågt batteri
 • ein mellombels feil ved bomstasjonen
 • negativ saldo på forskotsavtalen din

 

Miljødifferensiering

Politikarane har bestemt at for køyretøy i Takstgruppe 1, altså personbilar, er det drivstofftypen som avgjer kva takst du må betala.

Miljøløftet er samlenemninga på Byvekstavtalen for Bergen, som vart inngått mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i juni 2017, og Bypakke Bergen, som vart vedteke i Stortinget i desember 2017.

 Den nye bompengeordningen Bypakke Bergen inneber både innføring av nye miljødifferensierte takstar og nye bomsnitt.

Det er lagt til grunn at miljødifferensierte takstar vert innført frå 1. juni 2018.

Det er vidare lagt til grunn at nye bomsnitt er i drift i 2019.

For meir informasjon:

BYPAKKE BERGEN

Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Diesel Normal-takst Euro V og eldre

Euro VI

Rushtid

(0630-09:00 og 14:30-16:30)

Utan avtale/brikke – 0% 54 49 118

72

Resten av døgnet, samt laurdag, søndag, helgedagar og andre offentlege fridagar.

Utan avtale/brikke – 0% 29 24 67

36

MED AUTOPASS-AVTALE

Rushtid

(0630-09:00 og 14:30-16:30)

Med AutoPASSavtale/brikke – 20% /0% 43,2 39,2 118

72

Resten av døgnet, samt laurdag, søndag, helgedagar og andre offentlege fridagar. Med AutoPASSavtale/brikke – 20% /0% 23,2 19,2 67

36

 

El- og hydrogenkøyretøy vil framleis køyra gratis i bomringen i Bergen

Køyretøy i takstgruppe 1 som passerar med gyldig brikke får 20% rabatt. Det gis ikkje rabatt til takstgruppe 1

 • Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Køyretøy med tilleten totalvekt frå 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Miljødifferensierte takstar betyr at dei som forureinar mest også skal betale mest i bomringen. Takstane som er fastsett skil på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1.

I takstgruppe 2 vert det skilt på om kjøretøyet er sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Er du usikker på kva miljøklasse kjøretøy ditt er er i, kan du sjekka det ved å søka opp kjøretøyet ditt i tenesta Køyretøyopplysningar på Statens vegvesen sine nettsider.

Miljødifferensierte takstar vart innført i bomringen i Bergen 1. juni 2018

Miljødifferensierte takstar betyr at dei som forureinar mest også skal betale mest i bomringen. Takstane som er fastsett skil på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1.
I takstgruppe 2 vert det skilt på om kjøretøyet er sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Er du usikker på kva miljøklasse kjøretøy ditt er er i, kan du sjekka det ved å søka opp kjøretøyet ditt i tenesta Køyretøyopplysningar på Statens vegvesen sine nettsider.

Vedtak om miljødifferensiering:
 • Den 01.10.17 blei det gjort eit nytt vedtak om miljødifferensierte takstar.
 • Vedtaket inneber at ein tek i bruk eit nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengar. Det vil seie at ein deler køyretøy inn i klassar ut ifrå om dei er lette eller tunge, om dei har nullutslepp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om køyretøyet brukar diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utsleppa frå drivstoffet som avgjer kva for ein takst kvar einskild skal betale.
 • I tillegg skal det innførast rushtidsavgift i periodar der trafikken og luftforureininga er størst.
 • Ein skal kunne tilpasse bomtakstar i byområde ved å basere takstane på køyretøyet sine eigenskapar og når dei køyrer.
 • Samferdsledepartementet kan lage forskrift om å endre takstane når det er fare for overskridingar av luftforureining, og bestemme at inntekta kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i den aktuelle perioden. Bruk av miljødifferensierte takstar må vedtakast av kommunane og fylkeskommunane dette vedkjem.
Kvar er dette innført?
 • 01.10.17 – Fjellinjen innførte som fyrste anlegg miljødifferensierte takstar
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum), blir du belasta takst ut ifrå køyretøyet sine eigenskapar og når du køyrer.
  – Oslo kommune planlegg òg lågutsleppssone for tunge bilar frå november i 2017.
 • 01.06.18 – Bomringen i Bergen innførte miljødifferensierte takstar.

 

For norske køyretøy hentar me informajon om miljø- og drivstoffklassane frå Statens vegvesen sitt motorvognregister, du som passerer treng ikkje gjera noko.

Er du usikker på kva miljøklasse køyretøyet ditt er i, kan du sjekka det på tenesta  Køyretøyopplysningar på Statens vegvesen sine nettsider.

Om du har eit utenlandsk kjøretøy, så må du registrera data om køyretøyet ditt på følgjande side: www.autopass.no/ed

Om du ikkje oppdaterer miljøinformasjonen på det utenlandske køyretøyet ditt, vert du belasta den høgaste taksten innanfor takstgruppa.

Den 1. juni vert det innført miljødifferensiering i Bergen.

Med gyldig AutoPASS avtale og brikke frå Ferde eller frå eit anna bompengeselskap, får du automatisk 20% rabatt ved passering i Bomringen i Bergen etter 01.06.18.

Du blir også berre belasta for ei passering per time, og du har eit tak på 60 passeringar per månad.

 

Les meir:

Ladbare hybridbilar får takst som ein bensinbil, uavhengig om dei brukar diesel eller bensin.

Hybridbilar som ikkje er ladbare og brukar bensin, betalar bensinpris, medan dei som brukar diesel betalar dieselpris.

Miljødifferensieringa og korleis takstane er grupperte er det politikarane som har vedteke.
Vi som bompengeselskap har ikkje høve til å fråvika frå dei takstgruppene som er bestemt, og må derfor prisa dei som køyrer med «miljøvenleg» diesel, som ein vanleg dieselbil.

Nei, du betaler framleis berre for passering éin veg og då berre inn mot Bergen også etter innføring av miljødifferensierte takstar den 01.06.18.

Min Side

Frå 27. februar 2018 kom ei ny sjølvbeteningsløysing med pålogging med elektronisk ID.

Om du er ny eller eksisterande kunde, så er du ved bruk første gongen etter 27. februar definert som ny kunde.

Det kan vere lurt å ha vår rettleiing open når du logger Mi Side

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljar og annan informasjon på avtalen din via Mi Side

Passeringsopplysningar kan du hente ut på Mi Side.

Om du berre ynskjer passeringar i ein spesifikk tidsperiode kan du velge dette under fanen passeringar. Passeringar kan berre hentast ut per månad, og om du ynskjer du å hente ut passeringar for ein lengre tidsperiode må du gjere dette i fleire omganger eller ta kontakt med ditt bomselskap.

Sjå vår rettleiing

Logg inn på Mi Side.

Du kan fjerne køyretøy frå avtalen din ved å klikke på den raude boksen Fjern køyretøy. Fyll inn kva for brikke/køyretøy det gjeld.

Skal brikka avsluttast og depositum tilbakebetalast, eller vil du bruke brikka seinare?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruke brikke» kan du kan du ta vare på brikka og opne ho på nytt på det nye køyretøyet. Du må gi beskjed når du ynskjer å flytte brikka over i eit anna køyretøy.

Hugs å fjerne brikka frå bilen.

OBS! Dersom det er tilleggsavtalar knytt til brikka/køyretøyet, vil desse og bli avslutta. 

 

Du kan enkelt endre bil via Mi Side.

> Logg deg inn på Mi Side.
> Klikk på den lyseblå boksen «Endre køyretøy».
> Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
> Bilendringa er registrert.

 

Nytt om salsmelding!

Hugs at du no kan registrere salsmeldinga di elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Du kan enkelt endre opplysningar på avtalen din via Mi Side.

Ved å logge på Mi Side kan du endre bilnummer, adresse og e-postadresse.

Dersom du har ein avtale, kan du enkelt endre adressa på Mi side:

> Logg deg inn på Mi Side
> Klikk på den brune boksen «Endre profil».
> I feltet «Fakturaadresse» fjernar du den gamle adressa di og legg inn den nye.
> Når dette er gjort, klikkar du «Lagre».

Det er ikkje eit krav at bileigaren må vere den same som avtaleinnehavaren. Avtaleregisteret vårt er av difor ikkje knytt opp mot opplysningar i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
Dersom du ikkje har ein avtale, er det ikkje mogeleg å endre fakturaadressa. Når det gjeld passeringar utan avtale, må vi hente opplysningar frå Motorvognregisteret på eigaren av bilen.

Dersom du har avtale, så finn du oversikt over fakturaer og betalingsopplysningar på Mi Side.

Etter du har logga inn:
Under fana «Fakturaar» kan du sjå dei ulike fakturaane dine. Om du berre vil få opp fakturaar i ein viss periode kan du endre dato øvst. Ved å trykkje på ei av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykkjer du på «Gå til passeringar» kan du sjå dei ulike passeringane som er registrerte på fakturaen. (bilete 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp ein kopi av fakturaen i pdf-format. Er ein faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er han ikkje betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purra vil status endre seg til «Faktura stoppa. Ny purring er laga».

Det vil ikkje vere mogleg å trykkje på «Gå til passeringar» på ei purring, men den opphavlege fakturaen vil framleis vere tilgjengeleg i oversikta der det vil vere mogleg å sjå passeringar.

Om du valde «Gå til passeringar» vil du få ei oversikt over dei passeringane som er registrerte på fakturaen. Oversikta viser dato, klokkeslett, køyretøyet, bomselskap, namn og pris på bomstasjonen. Du kan også eksportere desse til ei excel-fil.

Dersom du ikkje får fram passeringsopplysningane dine på Mi Side, kan det tyde på at du har bedt om at passeringsopplysningane skal slettast automatisk («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette inneber at passeringsopplysningane dine blir sletta automatisk straks passeringa er belasta på avtalen din.

Dersom du ønskjer å ha oversikt over dei framtidige passeringane dine, kan du kontakte oss via kundeservice og be oss endre avtalen din bort frå «sporfri avtale».

Obs! Frå 6. april vil lyssignala i alle bompengeanlegg i landet slukkast.

Vil du sjekke om avtalen din er gyldig, rår vi deg til å logge på Mi Side og undersøkje avtalestatusen.

Dersom brikka ikkje blir lesen av når du passerer, kan dette kome av at

 • bilen du køyrer har ei frontrute som hindrar at brikkesignala blir lesne.  (Kontakt bilforhandlaren din for å få plassert brikka korrekt.)
 • brikka di har lågt batteri
 • ein mellombels feil ved bomstasjonen
 • negativ saldo på forskotsavtalen din

 

Personvern

 Informasjon om avvikling av sporfri AutoPASS-avtale frå 15.08.19

Avtalar med sletting av passeringar, (dvs. tid og stad for passeringar vert sletta etter maksimum 72 timer i systemet) vert avvikla frå 15.08.19.

Ordninga er i strid med bokføringsregelverket, men har fram til no vore i drift med konsesjon frå Datatilsynet. Denne konsesjonen har falt bort i samband med den nye personvernordninga GDPR som vart innført i 2018.

Vegdirektoratet har derfor i samråd med Samferdselsdepartementet bestemt at sporfrie AutoPASS-avtaler difor må avviklast.

Avviklinga skjedde 15.08.2019. På denne datoen gjekk alle avtaler med sletting av passeringar over til å bli vanlige avtaler, kor passeringar vert lagra i 5 år etter utløp av regnskapsåret.

 

Dersom du ikkje får fram passeringsopplysningane dine på Mi Side, kan det tyde på at du har bedt om at passeringsopplysningane skal slettast automatisk («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette inneber at passeringsopplysningane dine blir sletta automatisk straks passeringa er belasta på avtalen din.

Dersom du ønskjer å ha oversikt over dei framtidige passeringane dine, kan du kontakte oss via kundeservice og be oss endre avtalen din bort frå «sporfri avtale».

© Ferde AS. Alle rettigheter forbeholdt. Utvikling & design av AlfGundersen.