Miljødifferensierte takster og endring av takst- og rabattsytem for Bomringen i Bergen

Innføring av miljødifferensierte takster og endring av takst- og rabattsystem for Bomringen i Bergen.

 

Fra og med 01.06.18 blir det innført miljødifferensierte bompengetakster samtidig som takst- og rabattsystemet for Bomringen i Bergen endres.

Alle omleggingene er hjemlet i Stortingsvedtak, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (2015-2016).

Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av rabattsystemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg.

Endringene i Bomringen i Bergen består i:

 • innføringen av et standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt.
 • avvikling av tilleggsavtaler for å oppnå lokale rabatter.
 • nye miljødifferensierte takster basert på kjøretøyets drivstoffkode
Rabatt ved bruk av brikke

Alle kjøretøy med AutoPASS- brikke og en gyldig bompengeavtale (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med), oppnår rabatt fra 01.06.18.
Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Endring for avtalekunder:
 • Kunder behøver ikke foreta seg noe vedrørende avtaler, avregning eller annet i tilknytning til omleggingen.
 • Alle hovedavtaler med brikke fra Bomringen i Bergen blir automatisk gjort om til etterskuddsavtaler med 20% rabatt. Lokale forskuddsavtaler blir ikke lenger tilbudt. Gjenstående saldo fra innbetalt forskuddsbeløp vil bli overført ny avtale.
 • Dersom du har brikke fra et annet selskap, og tilleggsavtale hos Bomringen i Bergen for å oppnå lokal rabatt, blir denne tilleggsavtalen avviklet.
  Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på avtalen vil bli tilbakeført innen tre måneder etter endringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 10.06.18 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse på ferde.no
  AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, (hovedavtale i et annet selskap), blir ikke endret, og passeringer foretatt i Bomringen i Bergen fra 1. juni vil bli trukket fra hovedavtalen.
 • Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.06.18.
Miljødifferensierte takster

I tråd med føringene fra Prop. 11 S (2017-2018) blir det innført miljødifferensierte bompengetakster i Bergen fra 01.06.2018.

 

 

Bypakke Bergen

Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Diesel Normal-takst Euro V og eldre Euro VI
Rushtid (0630-0900 og 14:30-16:30)

 

Uten avtale

0%

54,00 49,00 118,00 72,00
Resten av døgnet, samt lørdag, søndag, helligdager og andre offentlige fridager. Uten avtale

0%

29,00 24,00 67,00 36,00
Rushtid (0630-0900 og 14:30-16:30) Med gyldig AutoPASS avtale og brikke
20%
43,20 39,20 118,00 72,00
Resten av døgnet, samt lørdag, søndag, helligdager og andre offentlige fridager. Med gyldig AutoPASS

Avtale og brikke
20%

23,20 19,20 67,00 36,00

Tabell 1: Bompengetakster for Bypakke Bergen etter omlegging til nytt takst- og rabattsystem og innføring av miljødifferensierte takster.

 

Alle kjøretøy som er registrert i en AutoPASS-avtale er oppdatert med kjøretøyets drivstoffkode, i ht opplysninger fra Motorvognregisteret.

Timeregel og passeringstak på 60 passeringer fortsetter som i dag.