Bomringen i Bergen

Bompenger

På slutten av 50 tallet ble det innført bompenger i Bergen. Dette var viktige prosjekter som hadde stor innflytelse på veibildet i Bergen. Tre prosjekter som kan nevnes, var:

17.12.1956  – Puddefjordsbroen ble åpnet i desember 1956 og strekker seg fra Møhlenpris til Gyldenpris. Puddefjordsbroen var blandt de første veiprosjekter i Norge som ble finansiert ved hjelp av bompenger. For å få dette til, ble Bro- og Tunnelselskapet AS stiftet. Innkreving av bompenger ble innført når broen var klar, og de kjørende kom kun til Laksevåg i første omgang.

17.12.1956 – Eidsvågstunnelen ble også åpnet samme kalde desemberdag i 1956 en time senere.

20.06.1968 – Løvstakktunnelen 
var neste byggetrinn og ble åpnet i 1968. Denne forbinder Fyllingsdalen og Bergen sentrum. Innkrevingen av denne ble en del av Bomringen i Bergen i 1986.

Bomringen

02.01.1986 – Bomringen i Bergen åpnes
Prosjektet er Norges første bomring og landets største bompengerprosjekt. Bomringen var fra første dag et internasjonalt foregangsprosjekt innen bompengeinnkreving. Blant annet ble det allerede i 1986 gjort forsøk på automatisk registrering av biler i kortfelt, og grunnlaget for fremtidens innkrevingsteknologi ble langt på vei etablert.
Bomringen bestod av 7 bomstasjoner: Sandviken, Nygårdsbroen, Florida, Gyldenpris, Kalfaret, Gravdal og Fyllingsdalen.

02.02.04 – Bomringen i Bergen blir en av landet første bomringer med AutoPASS
Prosjektet gikk fra denne dag over til en automatisk driftsløsning, og de manuelle bomstasjonene var historie.

11.06.07 – Innkreving på Osterøybrua blir automatisk
Osterøybrua kommer inn under sammen bompengeinnkreving som Bomringen i Bergen og blir en del av AutoPASS-ordningen.

11.07.07 – Nye bomstasjoner i Bergen
Fra denne dagen ble bomringen i Bergen utvidet med 5 bomstasjoner. Disse var Damsgårdsveien, Michael Krohns gate, Storetveitvegen, Nattlandsveien og Fjøsanger. Dette ble gjort pga endrede økonomiske forutsetninger for gjennomføring av Bergensprogrammet.

10.09.10 – Ny bomstasjon i Bergen
Kl 14:30 åpnet Ringvei Vest og samtidig startet innkrevingen ved Dolviken bomstasjon.

01.07.13 – Takst og rabattendring i Bergen
Takstene ble endret fra 15,- til 25,- for lett kjøretøy, og dobbelt for tungt kjøretøy. Samtidig falt rabattsatsene 30 % og 40% bort, og ble erstattet med en maksimalrabatt på 20%. Forskuddsbeløpet økte til 2000,-. Passeringstaket økte til 60 passeringer per kjøretøy per måned

15.06.15 – Opphør innkrevingen på Osterøybrua.
Innkrevingen avsluttes kl 10:00 pga nedbetalt bompengeprosjekt.

01.02.16 – Innføring av tidsdifferensierte takster.
Takstene ble endret fra 25,- til 45,- for lett kjøretøy, og fra 50,- til 90,- for tungt kjøretøy i rushtiden 06:30-09:00 og 14:30-16:30.
Ved passering utenfor rushtiden, og lørdager/søndager er taksten 19,- for lett kjøretøy og 38,- for tungt kjøretøy.
Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp, og dermed bedre luftkvaliteten.

.

01.06.18 – Bypakke Bergen innførte miljødifferensierte takster og ny rabattstruktur

Miljødifferensierte takster er basert på kjøretøyets drivstoffkode, og deles inn i to takstgrupper:

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 
  I takstgruppe 1 skilles det fra 01.06.18 på:  
  - Nullutslippskjøretøy (kr 0,-)
  - Bensin og ladbar hybrid som benytter bensin (kr 24,- /kr 49,- i rushtid)
  - Diesel og ladbar hybrid som benytter diesel (kr 29,- /Kr 54,- i rushtid)
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 
  I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet er sertifisert etter: 
  - Nullutslippskjøretøy  (kr 0,-)
  - Euro VI-standard (kr 36,- /72,- i rushtid)
  - Euro V eller eldre (Kr 67,- /Kr 118,- i rushtid)

Innføringen av et standardisert rabattsystem fører til automatisk 20% brikkerabatt. (Takstgr. 1)
Månedstak og timesregel ble videreført.

01.01.2019 – KPI justering av takster
Takstene ble endret til:

 • Takstgruppe 1:
  - Nullutslippskjøretøy: Kr 0,-
  - Bensin og ladbar hybrid som benytter bensin: kr 25,- / kr 51,- i rushtid.
  - Diesel og ladbar hybrid som benytter diesel: kr 30,- / kr 56,- i rushtid
 • Takstgruppe 2:
  - Nullutslippskjøretøy: kr 0,-
  - Euro VI-standard: kr 37,- / kr 75,- i rushtid.
  - Euro V eller eldre: Kr 70,- / kr 123,- i rushtid.

06.04.2019 – Oppstart nye bomstasjoner samt betaling for nullutslippskjøretøy
Oppstart av 15 nye bomstasjoner som ikke har rushtidsavgift. Og oppstart av betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.

 • Takstgruppe 1:
  - Nullutslippskjøretøy: Kr 10,- / kr 20,- i rushtid.
  - Bensin og ladbar hybrid som benytter bensin: kr 25,- / kr 51,- i rushtid.
  - Diesel og ladbar hybrid som benytter diesel: kr 30,- / kr 56,- i rushtid
 • Takstgruppe 2:
  - Nullutslippskjøretøy: kr 0,-
  - Euro VI-standard: kr 37,- / kr 75,- i rushtid.
  - Euro V eller eldre: Kr 70,- / kr 123,- i rushtid.

Miljøløftet og Byvekstavtalen Bergen

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen, 
somble inngått mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bergen kommune
og Hordaland fylkeskommune i juni 2017, og bypakke Bergen, som ble vedtatt i stortinget i desember 2017.

Miljøløftet er en storstilt satsing på fremtidens Bergen.
Med Miljøløftet vil bergenserne få renere luft å puste i, kortere bilkøer, mindre trafikkstøy og lavere klimautslipp.
De neste 20 årene skal Miljøløftet investere for drøye 29 milliarder.

Byvekstavtale Bergen er en forlenging og videreutvikling av dagens Bergensprogram for transport, byutvikling og miljø som ble etablert i 2002.
Samarbeidspartene i Byvekstavtale Bergen er Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.
Hovedmålsettingen i avtalen er nullvekst i personbiltrafikken i byområdet og god framkomst for alle trafikantgrupper, med hovedvekt på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport.
For å nå disse målene er det nødvendig med en offensiv satsing på kollektiv, sykkel og gange, men og på sentrale investeringer i vegtiltak som vil bedre forholdene for de myke trafikantgruppene i det sentrale Bergen.

Bergenserne kan blant annet glede seg over:

 • utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane
 • bedre tilbud for buss, sykkel og gange
 • Bedre og tryggere veger

Handlingsprogram Miljøløftet

Statens vegvesen – Byvekstavtale Bergen