Jeg er forflytningshemmet. Kan jeg få fritak i bomstasjoner?

Veronica Solås

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen med gyldighet i to år har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Bymiljøpakken Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Fritak for ett kjøretøy – Fritaksavtale

Dersom du er forflytningshemmede og har ett kjøretøy må du sende søknad om fritak for betaling til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Fritak for flere kjøretøy – uten avtale

Dersom du har flere kjøretøy, må du søke bompengeselskapet om refusjon for bompasseringene for de bilene som ikke har avtale med fritak for betaling i bomringer.
Søknad må sendes innen tre måneder etter at passeringene har funnet sted. Du må oppgi passert bomstasjon, tidspunkt og kjøretøyets kjennetegn. Kopi av parkeringstillatelsen må vedlegges.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer.

Fritak for passeringer som ikke foretatt med eget kjøretøy

Kjøretøyet har ikke AutoPASS avtale, og eier har mottatt fullprisfaktura
Forflytningshemmede som ikke har egen bil kan få refundert betaling eller ettergitt faktura for passeringer hvor vedkommende har rett på fritak.
Krav om refusjon/ettergivelse må fremmes til det aktuelle bompengeselskapet hvor passeringene er foretatt og hvor bilens eier har mottatt fakturaen fra.
Dersom fakturaen er betalt, vil refusjonen gå til den som har betalt fakturaen.
For å få refundert eller kansellert aktuelle passeringer, må den forflytningshemmede og/eller bilens eier sende inn kopi av tilsendt faktura, hvor man merker av hvilke passeringer den forflytningshemmede var med som passasjer, eller som fører av gjeldende kjøretøy.

Kjøretøyets eier har AutoPASSavtale, og passeringer er trukket på avtalen
Dersom den forflytningshemmede har passert med et kjøretøy som har AutoPASS avtale, må avtaleinnehaver sende inn et signert brev, merket med dato, klokkeslett og sted for passeringene, registreringsnummer på bilen, samt en kopi av parkeringstillatelsen, til det bompengeselskapet hvor avtalen er inngått.
De aktuelle passeringene vil da bli godskrevet avtalen.

Hva gjør du?
I begge tilfeller må kravet sendes innen tre måneder etter at passeringen fant sted, passeringene spesifiseres (tid, sted, registreringsnummer), kopi av faktura og kopi av parkeringstillatelse med gyldighet i minimum 2 år må legges ved.

© Ferde AS. Alle rettigheter forbeholdt. Utvikling & design av AlfGundersen.