Hopp til innholdet

Knowit Test Artikkel

Eksempel på noe tekst her

Litt annet tekst

Innsyn

Tekst om innsyn

Bakgrunn

Ferde har oppdatert sin behandling av personinformasjon i henhold til EUs personvernforordning som trer i kraft sommeren 2018. Personvernforordningen er utformet for å være et felles rammeverk for personvernlover i EU, i tillegg tydeliggjør de reglene om åpenhet rundt bedrifters behandling av persondata. Ny norsk personvernlov vil inkorporere de nye kravene.

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket.

Personvernerklæring 

Denne erklæringen gjelder for Ferde AS og Flyt (utstederdivisjonen i Ferde AS), heretter kalt Ferde.

Formålet med erklæringen er å formidle hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke opplysninger vi behandler, hvem som er ansvarlig for vår behandling, hvordan vi ivaretar ditt personvern og hvilke lovfestede rettigheter du som er registrert har når det gjelder disse personopplysningene.

I erklæringen brukes benevnelsen «avtalekunder» om kunder med AutoPass-avtale.

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 20.07.2018

Hvorfor behandler Ferde personopplysninger?

Ferde har fått tildelt innkrevingsretten av Statens vegvesen som har oppdraget fra Samferdselsdepartementet. Retten til å kreve inn bompenger er hjemlet i Veglovens §27 første ledd og Utstederforskriften § 20.

Ferde behandler personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 (1) bokstav c i personvernforordningen for å kreve inn bompenger fra passeringer med kjøretøy gjennom våre bomstasjoner. Grunnlag for behandling av personopplysninger er i artikkel 6 (1) bokstav c beskrevet som at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige. Behandlingsgrunnlaget gjelder alle behandlingsaktiviteter knyttet til bompengeinnkreving, og vil også gjelde alle våre leverandører, også i de tilfeller hvor vi benytter oss av tjenesteleverandører utenfor EØS-området. I enkelte tilfeller overfører vi personopplysninger til tredjeland utenfor EØS (bilde av registreringsnummer), i disse tilfellene benyttes EU’s standardkontrakt for databehandler for å sikre nødvendige garantier for et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, i hht personvernforordningens artikkel 46 (2). 

I forlengelsen av arbeidet med å kreve inn bompenger, behandler vi også personopplysninger for å kunne oppfylle avtalevilkårene til kundene våre. Videre behandler vi personopplysninger i forbindelse med at vi har driftskameraer i noen av våre bomstasjoner. Disse driftskameraene er satt opp for å forebygge hærverk på vårt innkrevingsutstyr/-anlegg. Vi behandler også personopplysninger innsamlet gjennom vår nettside. Dette for å yte bedre service på nett.

Behandlingsansvarlig i Ferde

Administrerende direktør i Ferde er ansvarlig for at virksomhetens behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Hva er mine rettigheter som registrert kunde?

Som registrert avtalekunde har du rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å kreve uriktige opplysninger rettet eller supplert. Du har også rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger forutsetter at det ikke kommer i konflikt med annet lovverk, for eksempel oppbevaring av regnskapsinformasjon. 

Hvilken informasjon registreres?

For å kunne kreve inn bompenger, registreres alle kjøretøy som passerer Ferdes bomstasjoner. Kjøretøy med avtale registreres i tråd med avtalevilkårene. Kjøretøy uten avtale registreres med videobilde av bilens registreringsnummer.

For å kunne gi passeringen riktig pris, registrer vi tid og sted for passering og henter inn kjøretøyets miljøegenskaper fra Miljøregisteret som eies av Statens vegvesen.

For å sende faktura, behandler vi opplysninger om kjøretøyets eier. Er du avtalekunde hos Ferde, bruker vi informasjonen du selv har gitt oss. Hvis du ikke har avtale, henter vi disse opplysningene fra Motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen. I begge tilfeller er dette navn, adresse og fødselsdato. Avtalekunder har i tillegg mulighet til å registrere epostadresse og telefonnummer.

Utenlandske kjøretøy uten avtale faktureres gjennom Euro Parking Collection (EPC) som har avtale med Statens vegvesen.

For å kunne utføre en effektiv innkreving, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk, fakturahistorikk, avtaleskjema og opplysninger knyttet til chat, telefon- og eposthenvendelser til kundeservice.

For å forebygge hærverk på vårt innkrevingsutstyr, har vi montert kameraer for driftsovervåkning. Kameraene vil være fokusert mot sentrale driftskomponenter i bomstasjonene. Kameraene vil dermed kunne fange opp både passerende ferdsel og eventuelle tilfeller av hærverk på Ferdes utstyr. Driftskameraene vil på denne bakgrunn kunne innebære behandling av personopplysninger i form av bilder/video. Kameraene er imidlertid plassert på relativt lang avstand til passerende trafikk, og kvaliteten på bildematerialet gjør det vanskelig å identifisere bilskilt eller andre detaljer på individnivå. Kameraene vil også benyttes til trafikktelling for å kunne kvalitetssikre passeringsdataene ved den enkelte bomstasjon. Denne aktiviteten vil være begrenset i frekvens og varighet.

Når du besøker www.ferde.no eller www.flytpass.no registrerer vi blant annet opplysninger om IP-adresse, og hvordan siden brukes. Vi registrerer også den informasjonen som sendes inn av bruker. Dette kan du lese mer om under «Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og script?». Eksempel på hva vi samler inn er:

  • Opplysninger i forbindelse med bruk av tjenester. Dette gjelder for eksempel lokaliserings- og trafikkdata ved bruk av aktivitetslogger og grunnleggende informasjon om hva slags enhet du benytter deg av når du besøker våre nettsider. Eksempler på informasjonen vi samler inn er: dato og tid, hvilket operativsystem og nettleser du benytter deg av, IP-adresser, skjermstørrelse og liknende.
  • Andre opplysninger om tjenestebruken, slik som data innsamlet ved hjelp av informasjonskapsler og lignende ved besøk på våre nettsider.

Skulle noen andre opplysninger bli samlet inn, vil vi informere deg om dette og kreve samtykke fra deg. Du vil da få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi innhenter og hva de eventuelt skal brukes til.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og script?

Vi benytter oss av informasjonskapsler og lignende teknologier (ofte kalt piksler) på vår nettside. Informasjonskapslene gir oss innsikt i de besøkendes bruksmønster, samt hvor mange besøkende som har vært innom siden.

Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål

  • Tjenesteutvikling: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale tjenester. Denne informasjonen bruker vi for å forbedre tjenestene våre. Vi mottar blant annet informasjon om hvilke nettsider som blir besøkt mest, om brukeren kommer fra et lenkeklikk utenfor vår nettside, om de klikker seg videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Vi overvåker også hvor langt du blar ned på siden, samt hvor du peker og klikker med musepekeren.
  • Bruksanalyse: Vi bruker informasjonskapsler til å samle opplysninger om antall besøkende på våre nettsteder.

Informasjonskaplser og script blir benyttet gjennom følgende tredjeparter

  • Google Analytics
  • Google Tag manager
  • Hotjar

Hvordan kan du reservere deg mot bruk av informasjonskapsler?

Du kan enkelt reservere deg mot bruk av informasjonskapsler gjennom å endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Under finner du linker til instruksjoner for de mest brukte nettleserne.

Utleveres personopplysningene til tredjeparter?

I arbeidet med å kreve inn bompenger, oppfylle avtalevilkår, og å tilby nettsider og selvbetjeningsløsninger, benytter Ferde seg av underleverandører og samarbeidspartnere. Disse vil kunne behandle dine personopplysninger på vegne av Ferde. For å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår Ferde databehandleravtaler med alle sine underleverandører og samarbeidspartnere.

I noen tilfeller er vi lovpålagt å utlevere personopplysningene dine, for eksempel til politi eller skattemyndigheter.

Hvordan sikres personopplysningene?

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare. Ferde har databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på vegne av Ferde.

Hvordan arkiveres og slettes personopplysningene?

Passeringsopplysninger slettes etter faste kriterier avhengig av om passeringen er blitt betalt eller ikke. Passeringene overføres til Auto PASS sentralsystem og slettes etter gjeldende regler fastsatt av Statens vegvesen. Personopplysninger som er innhentet lagres så lenge de behandlingsansvarlige har behov for dem for å kreve inn bompenger og behandle klager, forvalte IKT-systemet og utarbeide aggregert statistikk for bompenger (statistikk uten personopplysninger). Personopplysninger som er bokføringspliktige lagres i henhold til bokføringsloven § 13.

Personopplysninger innhentet gjennom informasjonskapsler og script på våre hjemmesider:

Med ditt samtykke vil informasjonskapsler bli lagret på enheten din for å muliggjøre innsamling av anonymisert statistikk og historikk. Disse dataene vil være lagret i våre eller tredjeparts systemer gjennom tjenestens levetid. Det vil si at generisk informasjon om bruk av eksempelvis nettside og nyhetsbrev blir lagret frem til nettside eller nyhetsbrev blir avviklet. Dette er informasjon som ikke kan knyttes til deg som enkeltperson. Informasjonskapsler blir lagret i så lang tid som du selv ønsker. Dette styres gjennom din nettleser. Du kan når som helst fjerne informasjonskapsler i din nettleser.

Dersom du tidligere har samtykket og ønsker å trekke dette tilbake, kan du gjøre det ved å trykke på følgende lenke:

Merk at du må selv slette eksisterende informasjonskapsler i nettleseren din dersom du ønsker dette. Under finner du linker til instruksjoner for de mest brukte nettleserne.

Innsyn, utlevering og sletting av personopplysninger

Dersom du ønsker å få innsyn i de personopplysningene Ferde har om deg, eller ønsker å få informasjon om deg korrigert, utlevert eller slettet, vennligst logg inn Min side: https://minside.autopass.no/, eller kontakt oss via kontaktskjemaet.

Hvordan få kjennskap til endringer i vår Personvernerklæring?

Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen over tid. Dette gjør vi dersom vår drift og våre tjenester utvikler seg, samtidig som at vi også må følge datatilsynets regler. Vi oppfordrer til jevnlig å sjekke om det har kommet eventuelle oppdateringer på denne siden.