Hopp til innholdet

Ferdes Personvernerklæring

Bakgrunn

EUs personvernforordning trådte i kraft sommeren 2018. Personvernforordningen er utformet for å være et felles rammeverk for personvernlover i EU, i tillegg tydeliggjør de reglene om åpenhet rundt bedrifters behandling av persondata. Ny norsk personvernlov vil inkorporere de nye kravene.

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket.

Personvernerklæring 

Denne erklæringen gjelder for Ferde AS.

Formålet med erklæringen er å formidle hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke opplysninger vi behandler, hvem som er ansvarlig for vår behandling, hvordan vi ivaretar ditt personvern og hvilke lovfestede rettigheter du som er registrert har når det gjelder disse personopplysningene.

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 20.07.2018

Hvorfor behandler Ferde AS personopplysninger?

Ferde er et regionalt bompengeselskap som krever inn bompenger og finansierer bompengeprosjekter. Oppdraget er tildelt gjennom avtale med Samferdselsdepartementet. Retten til å kreve inn bompenger er hjemlet i veglovens § 27, første ledd

Ferde AS behandler personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 (1) bokstav e i personvernforordningen for å kreve inn bompenger fra passeringer med kjøretøy gjennom våre bomstasjoner. Grunnlag for behandling av personopplysninger er i artikkel 6 (1) bokstav e beskrevet som at behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. Behandlingsgrunnlaget gjelder alle behandlingsaktiviteter knyttet til bompengeinnkreving, og vil også gjelde alle våre leverandører.

Videre behandler vi personopplysninger i forbindelse med at vi har driftskameraer i noen av våre bomstasjoner. Disse driftskameraene er satt opp for å forebygge hærverk på vårt innkrevingsutstyr/-anlegg. Dette for å yte bedre service på nett. Disse opplysningene behandles på grunnlag av artikkel 6 (1) bokstav f beskrevet som at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart.

Ferde AS behandler også personopplysninger for å kunne håndtere eventuelle henvendelser som sendes inn via vårt kontaktskjema «Kontaktskjema Ferde» på hjemmesiden vår www.ferde.no. Behandlingsgrunnlaget følger av artikkel 6 (1) bokstav a beskrevet som at behandlingen er lovlig som følge av at den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. 

Behandlingsansvarlig i Ferde AS

Administrerende direktør i Ferde AS er ansvarlig for at virksomhetens behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Hva er mine rettigheter som registrert kunde?

Som registrert kunde har du rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å kreve uriktige opplysninger rettet eller supplert. Du har også rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger forutsetter at det ikke kommer i konflikt med annet lovverk, for eksempel oppbevaring av regnskapsinformasjon.
Se Datatilsynet sine websider for mer informasjon om dine rettigheter: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Hvilken informasjon registreres?

For å kunne kreve inn bompenger, registreres alle kjøretøy som passerer Ferdes bomstasjoner. Kjøretøy med avtale registreres med brikkenummer eller bilde av bilens registreringsnummer. Kjøretøy uten avtale registreres med bilde av bilens registreringsnummer. Disse bildene lagres i en sentral bildedatabase som eies og driftes av Statens Vegvesen. Ferde AS kan bruke bilder herfra til kvalitetskontroll av passeringer, men i slike tilfeller lagres ikke bildene i Ferde AS sine systemer.

For å kunne gi passeringen riktig pris, registrer vi tid og sted for passering og henter inn kjøretøyets miljøegenskaper fra Miljøregisteret som eies av Statens vegvesen.

For å sende faktura, behandler vi opplysninger om kjøretøyets eier. Vi henter disse opplysningene fra Motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen. Personopplysninger som innhentes er navn, adresse og fødselsdato.
Utenlandske kjøretøy uten avtale faktureres gjennom Park Trade AS.
For å kunne utføre en effektiv innkreving, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk, fakturahistorikk og opplysninger knyttet til eposthenvendelser til kundeservice.

For å behandle søknader om fritak på bakgrunn av parkeringstillatelse for forflytningshemmede registrerer vi kopi av parkeringstillatelse (sensitiv personopplysning), navn, adresse, e-postadresse, registreringsnummer, telefonnummer, fakturanummer og brikkenummer i Ferdes saksbehandlingssystem.

For å forebygge hærverk på vårt innkrevingsutstyr, har vi montert kameraer for driftsovervåkning. Kameraene vil være fokusert mot sentrale driftskomponenter i bomstasjonene. Kameraene vil dermed kunne fange opp både passerende ferdsel og eventuelle tilfeller av hærverk på Ferdes utstyr. Driftskameraene vil på denne bakgrunn kunne innebære behandling av personopplysninger i form av bilder/video. Kameraene er imidlertid plassert på relativt lang avstand til passerende trafikk, og kvaliteten på bildematerialet gjør det vanskelig å identifisere bilskilt eller andre detaljer på individnivå. Kameraene vil også benyttes til trafikktelling for å kunne kvalitetssikre passeringsdataene ved den enkelte bomstasjon. Denne aktiviteten vil være begrenset i frekvens og varighet.

For å behandle henvendelser som sendes inn via vårt kontaktskjema «Kontaktskjema Ferde» på www.ferde.no, registreres følgende personopplysninger: navn, e-postadresse, telefonnummer, registreringsnummer (valgfritt) og fakturanummer (valgfritt).

Når du besøker www.ferde.no registrerer vi informasjonskapsler og lignende teknologier (ofte kalt piksler) på vår nettside. Informasjonskapslene gir oss innsikt i de besøkendes bruksmønster, samt hvor mange besøkende som har vært innom siden. (cookies). Vi registrerer også den informasjonen som sendes inn av bruker.

Utleveres personopplysningene til tredjeparter?

I arbeidet med å kreve inn bompenger og å tilby nettsider og selvbetjeningsløsninger, benytter Ferde AS seg av underleverandører og samarbeidspartnere. Disse vil kunne behandle dine personopplysninger på vegne av Ferde AS. For å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår Ferde avtaler med alle sine underleverandører og samarbeidspartnere som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan opplysningene kan behandles.

I noen tilfeller er vi lovpålagt å utlevere personopplysningene dine, for eksempel til politi eller skattemyndigheter.

Hvordan sikres personopplysningene?

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare. Ferde AS har databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på vegne av Ferde AS.

Hvordan arkiveres og slettes personopplysningene?

Personopplysninger som er innhentet lagres så lenge de behandlingsansvarlige har behov for dem for å kreve inn bompenger og behandle klager, forvalte IKT-systemet og utarbeide aggregert statistikk for bompenger (statistikk uten personopplysninger). Personopplysninger som er bokføringspliktige lagres i henhold til bokføringsloven § 13.

Passeringsopplysninger slettes etter faste kriterier avhengig av om passeringen er blitt betalt eller ikke. Passeringene lagres i AutoPASS sentralsystem og operatørsystem og slettes etter gjeldende regler fastsatt av Statens Vegvesen, opplysninger som er bokføringspliktige lagres i henhold til bokføringsloven § 13.

Innsyn, utlevering og sletting av personopplysninger

Dersom du ønsker å få innsyn i de personopplysningene Ferde AS har lagret om deg, eller ønsker å få lagret informasjon om deg korrigert, utlevert eller slettet, vennligst ta kontakt med oss via kontaktskjemaet på våre nettsider.

Hvordan få kjennskap til endringer i vår Personvernerklæring?

Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen over tid. Dette gjør vi dersom vår drift og våre tjenester utvikler seg, samtidig som at vi også må følge datatilsynets regler. Vi oppfordrer til jevnlig å sjekke om det har kommet eventuelle oppdateringer på denne siden.

Rett til å klage

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende en skriftlig klage til Datatilsynet.