Hopp til innholdet

Kvalitetsarbeid i Ferde

Kvalitet

Ferdes overordnede mål er å sørge for bompengefinansiering av transportinfrastruktur gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finansieringsvilkår i bomregion sørvest.

Vi utfører vårt tildelte samfunnsansvar i henhold til krav og betingelser fra våre eiere og oppdragsgivere.

  • Vi skal sikre fremtidens samferdsel til det beste for harde og myke trafikanter
  • Vi skal etterstrebe en effektiv og etterrettelig innkreving
  • Vi skal synliggjøre mål og søke nye løsninger for å forbedre våre leveranser
  • Vi skal drive en sunn virksomhet med ansvar for våre ansatte, vårt samfunnsoppdrag og miljøet rundt oss

Vi jobber for god dokumentasjon og kvalitetssikring av arbeidsprosesser, kompetansebygging og kontinuerlig læring og forbedring på alle nivåer i virksomheten.

________________________________________________________________________

Miljø

Ferde jobber målrettet med å ta ansvar for miljøet gjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift, med mål om å redusere risiko og utnytte muligheter knyttet til klima og miljø. Vi skal legge til rette for kontinuerlig forbedringsarbeid innen miljøarbeid, dette er en integrert del av vårt kvalitetsarbeid. Ferde skal:

  • Etterspørre krav til grønne arbeidsplasser og andre miljøtiltak ved finansiering av nye prosjekter
  • Øke antall prosjekter med grønn finansiering innenfor en 3 års periode
  • Kravsette våre leverandører med tanke på miljø, og velge klima- og miljøvennlige løsninger og produkter
  • Ha på plass tiltak som reduserer energiforbruket i kontorlokalene og i bompengestasjonene

Ferde er sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2016. Les mer her.

________________________________________________________________________

Ferdes arbeid med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester gjennom å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten jobber for å hindre negative konsekvenser innen sosial bærekraft.

Helhetlig bærekraft handler hos Ferde om hvordan vi jobber for å ivareta miljømessige og sosiale forhold, og hvordan vi samhandler med omgivelsene og samfunnet. Arbeidet med helhetlig bærekraft er forankret i styret, og er en kontinuerlig forbedringsprosess.

Ferde gjennomfører aktsomhetsvurderinger av våre leverandører. Dette gjøres ved at vi ber om uttalelser fra leverandørene om forhold som reguleres av åpenhetsloven. Vi følger opp leverandører dersom vi oppdager risiko for at de grunnleggende verdiene som ligger til grunn for åpenhetsloven ikke respekteres.

Ferdes forpliktelse og forankring er nedfelt i vår Code of conduct og vår Etikkpolicy. Vi er også opptatte av at våre leverandører følger dette. Derfor inngår vår Code of conduct i alle avtalene som vi inngår. I alle anskaffelsene som Ferde gjennomfører etter regelverket om offentlige anskaffelser stilles det krav til at leverandørene har et sterkt fokus på bærekraft gjennom å stille dette som kvalifikasjonskrav.

Ferde plikter å svare på forespørsler fra allmennheten rundt vårt arbeid med Åpenhetsloven. Dersom du har spørsmål knyttet til dette, kan du benytte vår epostadresse aapenhetsloven@ferde.no

________________________________________________________________________

Etisk rammeverk

Ferdes etiske rammeverk skal medvirke til god etisk praksis. Etikkpolicyen vår gjelder for både for ansatte, innleide og styret, mens Code of conduct gjelder for våre leverandører og underleverandører.

Det etiske rammeverket reflekterer Ferdes verdier: åpen, pålitelig, etterrettelig og nyskapende.

________________________________________________________________________

ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001

Styringssystemet i Ferde AS er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001 henholdsvis internasjonal standard for ledelsessystemer for kvalitet, miljø og informasjonssikkerhet.

________________________________________________________________________