Innføring av miljødifferensierte takster fra 01.06.18

Veronica Solås Nyheter

Se kundebrevet med mer info.

Se vår FAQ kategori «Miljødifferensiering» for vanlige spørsmål og svar.

Kunngjøring:

I tråd med føringene fra Prop. 11 S (2017–2018) blir det innført miljødifferensierte bompengetakster i Bergen fra 01.06.2018.

Endring av rabattsystem i Bomringen i Bergen

Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (2015–2016)  har Stortinget sluttet seg til regjeringen sitt forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt. Målet med omleggingen til nytt system er å effektivisere og å gjøre bompengeinnkrevingen enklere.

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer fra 01.06.18:
  • Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg over hele landet.
  • Alle kunder som har hovedavtale og brikke fra Bomringen i Bergen blir automatisk gjort om til etterskuddsavtale med 20% rabatt.
  • Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles. Dersom du har brikke fra et annet selskap, og tilleggsavtale med Bomringen i Bergen,  blir denne tilleggsavtalen med Bergen avsluttet. Og fra 01.06.18 vil alle passeringer i Bomringen i Bergen bli trukket fra AutoPASS-avtalen med det selskapet hvor brikken er levert fra (hovedavtalen) til full rabatt.
  • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.
    • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
    • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

 

Takstgruppe 1  Takstgruppe 2
  Normaltakst Diesel Nullutslepp Euro V og eldre Euro VI Nullutslepp
Utenom rush 24,-  29,-  0,- 67,- 36,- 0,-
Rush (06.30–09.00 og 14.30–16.30) 49,- 54,- 0,- 118,- 72,- 0,-

Tabell: Bompengetakster for Bypakke Bergen etter omleggingen til nytt takst- og rabattsystem og innføring av miljødifferensierte takster.

For ladbare hybrider blir det, i tråd med Prop. 11 S (2016–2017), lagt til grunn følgende takster:
– Ladbare hybrider i takstgruppe 1 skal betale normaltakst
– Ladbare hybrider i takstgruppe 2 skal betale takst som Euro VI

Det gis fritak ifølge gjeldene takstretningslinjer:

• Passasjerer i alle typer kjøretøy
• Gående og syklende
• Motorsykler og mopeder
• Kjøretøy i merket gravferd.
• Kollektivtransport i konsesjonert rute*
• Uniformerte utrykkningskjøretøy, samt sivile utrykkingskjøretøy i tjenesteoppdrag*
• Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse*
Fritaksordninger merket med * forutsetter elektronisk brikke og gyldig avtale.

Timesregel og passeringstak på 60 passeringer pr. måned for alle kjøyretøy med elektronisk brikke og gyldig avtale blir videreført.

Se kunngjøringen: