Bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i E134 Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy frå 01.04.19

Veronica Solås Nyheiter

Nullutsleppskøyretøy er ei fellesnemning på elkøyretøy og hydrogenkøyretøy. (Les meir her.)

E134 Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy innfører bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy frå 01.04.19

I tråd med føringane frå Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak vert det innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar.

Fastlandssambandet Halsnøy Takstgr 1 Takstgr 2
Ordinær takst 96,00 264,00
Autopass avtale med 20% rabatt 76,80 264,00
Takst nullutsleppskøyretøy (med gyldig avtale og brikke) 38,40 0

 

E134 Stordsdalstunnelen Takstgr 1 Takstgr 2
Ordinær takst 41,00 56,00
Autopass avtale med 20% rabatt 32,80 56,00
Takst nullutsleppskøyretøy (med gyldig avtale og brikke) 16,40 0

Nullutsleppskøyretøy utan gyldig avtale og brikke betalar ordinær bompengetakst.

 

Takstendringa kan klagast inn til Samferdsledepartementet innan tre veker frå kunngjering.
Klage sendast Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo.

 

Se kunngjeringar (PDF)