Prisjustering av bompengtakstene i Askøypakken fra 01.05.19

Veronica Solås Nyheter

I tråd med føringene fra Prop. 197 S (2012-2013) skal bompengetakstene justerest i tråd med konsumprisindeksen (KPI).

Fra 1. mai 2019 blir takstene som følger (2019 kr.):

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Ordinær bompengetakst Kr. 29,00 Kr. 48,00
Med avtale og brikke 20% rabatt Kr. 23,20 Kr. 48,00
Nullutslippskjøretøy Kr. 11,60 0,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Endringen medfører at nullutslippskjøretøyene i takstgruppe 1 med avtale og elektronisk brikke betaler kr 11,60 per passering, ettersom 50 prosent av ordinær bompengetakst etter rabatt er kr 23,20. Nullutslippskjøretøy uten avtale og brikke betaler ordinær bompengetakst.

Timesregel og passeringstak på 30 passeringar pr. måned for alle kjøretøy med elektronisk brikke og gyldig avtale blir videreført.

Kunngjøring Askøypakken (PDF)