Kunngjøring av endringer i Bymiljøpakken på Nord Jæren fra 10.02.20

Veronica Solås Nyheter

Avvikling av tidsdifferensierte bompengetakster, innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy, samt justering av de ordinære bompengetakstene i Bymiljøpakken på Nord Jæren.

Fra 10.02.2020 KPI-justeres bompengetakstene samtidig som tidsdifferensierte takster (rushtidsavgiften) fjernes i Bymiljøpakken i henhold til lokale vedtak. I tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak blir det samtidig innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy.

Nullutslippskjøretøy
Nullutslippskjøretøy er en fellesbetegnelse på elkjøretøy og hydrogenkjøretøy. Rabatterte takster for nullutslippskjøretøy krever gyldig avtale og brikke. Uten gyldig avtale og brikke, vil nullutslippskjøretøy betale ordinær bompengetakst på lik linje med andre kjøretøy uten elektronisk brikke og gyldig avtale.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke skal betale 50 prosent av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og elektronisk brikke skal inntil videre ikke betale bompenger.

 

Fra 10. februar 2020 blir takstene for Bymiljøpakken som følger:

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Ordinære kjøretøy uten avtale Kr 23,00 Kr 58,00
Takst nullutslippskjøretøy med avtale Kr 9,20 Kr 0,00

Tabell 1: Ordinære bompengetakster uten rushtidsavgift og for nullutslippskjøretøy.

 Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Med AutoPASS-avtale:
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20% rabatt ved passering.

Timesregel og passeringstak for alle kjøretøy med gyldig avtale og elektronisk brikke videreføres i Bymiljøpakken.

I samsvar med Prop. 47 S (2016-2017) og forutsetningene for felles timesregel med Hundvågtunnelen når denne åpner, legges det til grunn at det er den første registrerte passeringen som vil gjelde, uavhengig av takst.

Fritak fra betaling av bompenger blir gitt etter gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekt.

 

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo.

Kunngjøring Miljøpakken på Nord Jæren (PDF)