Oppstart av bompengeinnkreving på rv. 13 Ryfast er utsatt!

Veronica Solås Nyheter

Oppstart innkrevingen er utsatt

Oppstart innkreving av bompenger skulle opprinnelig starte 30. mars kl 00:00.
Innkrevingen er nå utsatt på grunn av omstendigheter rundt koronaviruset ferdigstillelse av veikantutstyret.

Det vil komme ut informasjon på web, facebook og en pressemelding når Ryfast åpner opp for betaling.

 


KUNNGJØRING (publisert 04.03.20)

Den 30. mars 2020 kl. 00:00 starter innkrevingen av bompenger for Ryfast.
Det skal kreves inn bompenger i bomstasjonene Rv. 13 Hundvågtunnelen og Rv. 13 Ryfylketunnelen i begge retninger.

Takster
De nye takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 190 S (2011-2012) og Prop. 44 S (2019-2020).

Samferdselsdepartementet har lagt fram et forslag til endret takst- og rabattsystem med lavere takstnivå enn opprinnelig foreslått. Opplegget innebærer en særordning for rv 13 Ryfast der takstene settes lavere ved start av innkrevingen enn det rutinene for risikohåndtering tilsier, under forutsetning om en gjennomgang av økonomien i prosjektet og eventuell endring av takstene etter ett års innkreving.

Prosjektet rv 13 Ryfast er kvalifisert til å få tilskudd for reduserte bompengetakster. Tilskuddsbeløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger til ordningen.

Takster for ordinære kjøretøy i Ryfast inkl. tilskudd:

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Rv. 13 Hundvågtunnelen Nord Kr 28 Kr 76
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/Buøy Kr 28 Kr 76
Rv. 13 Ryfylketunnelen Kr 140 Kr 420

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.

Med forbehold om at takstene blir godkjent i Stortinget.

Passering med AutoPASS:
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
Ryfast har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din i fra.

Månedstak for Ryfylketunnelen

Ved gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man maksimalt for 40 passeringer per kalendermåned per kjøretøy. Ordningen gjelder kjøretøy i begge takstgruppene.
Det er ingen timesregel i Ryfylketunnelen.

Månedstak for Hundvågtunnelen

Ved gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man for maksimalt 75 passeringen per kalendermåned per kjøretøy, uansett om man passerer Hundvågtunnelens bomstasjoner eller Bymiljøpakkens bomstasjoner. Ordningen gjelder kjøretøy i takstgruppe 1.

Timesregel for Hundvågtunnelen

Ved gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man bare for en passering i løpet av en time, uansett om man passerer Hundvågtunnelens bomstasjoner eller Bymiljøpakkens bomstasjoner.  Det er første registrerte passeringen som vil gjelde, uavhengig av takst. Ordningen gjelder kjøretøy i begge takstgruppene.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt av ordinær bompengetakst.
Dette er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak.

Fritak:
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy
  • Gående og syklende
  • Motorsykler og mopeder
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute*
  • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

* Følgende kjøretøy kan etter søknad få fritak for bompenger. Fritaksordninger forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.
Det gis ikke fritak for bompenger for forflytningshemmede i dette prosjektet.

 

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage kan sendes Samferdselsdepartementet.

For mer informasjon om avtaletegning og brikke se  www.ferde.no.

Kunngjøring Ferde – Ryfast