Kunngjøring: Reduserte takster for bompengeprosjektet E18 Tvedestrand – Arendal fra 15.04.20

Veronica Solås Nyheter

Kunngjøring:

Gjennom behandlingen av Prop. 1 (2019-2020) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å bevilge 1 400 mill. kr til kap. 1320, pst 73 Tilskudd for reduserte bompenger utenfor byområdene.

Av dette er 448,4 mill. kr satt av til den opprinnelige tilskuddsordningen. Resterende bevilgning i 2020, om lag 850 mill. kr, settes av til å redusere bompenger i fire prosjekter.

 

Prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal er ett av disse fire prosjektene. Prosjektet er tildelt 375 mill. kroner som et statlig tilskudd for å redusere takstene i de to bomstasjonene Mørland og Stølen.

Beløpet er fordelt over to år, med 216,6 mill. kr i 2020 og 158,4 mill. kr i 2021.

Dette tilskuddet gir grunnlag for  å kunne gjennomføre reduksjon i gjennomsnittstakst på 20 pst innenfor rammene for takst og innkrevingstid som er gitt i Prop. 86 S (2015-2016).

 

Agder fylkeskommune har i fylkestingvedtak 25. februar 2020 sluttet seg til denne ordningen.

Som følge av dette tilskuddet kan takstene settes ned den 15. april.

Nye takster fra 15.04.20:

Bomstasjon Takstgruppe 1 Ordinære kjøretøy Takstgruppe 2

Ordinære kjøretøy

Takstgruppe 1

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS avtale og brikke

Takstgruppe 2

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS avtale og brikke

E18 Mørland Kr 24,00 Kr 60,00 Kr 9,60 Kr 0,00
E18 Stølen Kr 11,00 Kr 28,00 Kr 4,40 Kr 0,00

Tabell 1: Ordinære bompengetakster for E18 Tvedestrand-Arendal med nullutslippskjøretøy.

Takstgrupper:

  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

 

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke betaler 50 prosent av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2  med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt.

 

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Vegdirektoratet.

 

Kunngjøringsdato 20.03.20