Prisjustering av bompengtakstane i Askøypakken frå 01.05.19

Veronica Solås Nyheiter

I tråd med føringane frå Prop. 197 S (2012-2013) skal bompengetakstane justerast i tråd med Konsumprisindeksen (KPI). Frå 1. mai 2019 vert takstane som følgjer (2019 kr.): Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Ordinær bompengetakst Kr. 29,00 Kr. 48,00 Med avtale og brikke 20% rabatt Kr. 23,20 Kr. 48,00 Nullutsleppskøyretøy Kr. 11,60 0,00 Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 …

Bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i Jondalstunnelen frå 01.04.19

Veronica Solås Nyheiter

Nullutsleppskøyretøy er ei fellesnemning på elkøyretøy og hydrogenkøyretøy. (Les meir her.) Jondalstunnelen innfører bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy frå 01.04.19 I tråd med føringane frå Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak vert det innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Jondalstunnelen Takstgruppe 1 Takstgruppe2 Ordinær takst …

Endring av bompengetakstar på ferjesambanda Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg

Veronica Solås Nyheiter

Endring av bompengetakstar på ferjesambanda Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg Gjennom handsaming av St. prp. nr. 30 (2004-2005) Om utbygging og finansiering av rv 546 Austevollsbrua (sambandet Huftarøy-Hundvåkøy) i Hordaland, slutta Stortinget seg til regjeringa sitt forslag om å delfinansiere Austevollsbrua med etterskotsinnkrevjing på ferjesambanda Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg. Ved bompengeinnkrevjing på ferjer vert bompengetaksten eit påslag på eit tal takstsoner i tråd …

Informasjon om korrigering av rushtidsavgift

Veronica Solås Nyheiter

Statens Vegvesen har vedteke å stogga innkrevinga av rushtidsavgifta for Bymiljøpakken Nord-Jæren inntil vidare. Det er derfor gjort korrigeringar som har godskrive differansen mellom rushtids- og normaltakst for alle passeringar som er belasta rushtidstakst sidan 1.oktober 2018. Kundar utan avtale: Motteke fullprisfaktura og betalt denne?Alle kundar utan avtale som har mottatt faktura for passeringar til full pris og har betalt …