Hopp til innholdet

Veiprosjekt og bompengeinnkreving i Kvinnheradpakken

Kvinnheradpakken, Prop 100S (2021-2022) Finansiering av Kvinnheradpakken i Vestland, ble vedtatt i Stortinget 19.05.2022.

Kvinnheradpakken er en bompengepakke for veiutbedring og skredsikring i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Vestland fylkeskommune er oppdragsgiver for pakken. Store deler av veinettet i Kvinnherad er ikke tilpasset dagens krav til standard. Mange av fylkesveiene har bare et kjørefelt, og det er behov for å forbedre fremkomsten og tryggheten for gående og syklende.

Finansieringsplanen for Kvinnheradpakken omfatter fylkeskommunale midler, fylkeskommunale skredsikringsmidler, kommunale midler og bompenger. Samlet økonomisk ramme for Kvinnheradpakken er 845 mill. kr i 2022-prisnivå. Arbeidet med pakken er allerede startet opp med fylkeskommunale midler. Bompengebidraget til veiprosjekt i Kvinnheradpakken er beregnet til 206 mill. kr. Dette utgjør en bompengeandel på ca 24 prosent.

Det er forutsetter at innkrevingen skal skje på ferjesambandene Gjermundshamn /Varaldsøy – Årsnes, Utåker – Matre/Skånevik og Ranavik – Skjersholmane. Det er også forutsatt bompengeinnkreving mellom Varaldsøy og Årsnes, selv om det ikke er ferjebilletter på denne strekningen fra 1. juli 2022.

Boreal Sjø står for innkrevingen på sambandet Matre – Skånevik/Utåker.
Fjord1 står for innkrevingen på Gjermundshamn /Varaldsøy – Årsnes og Ranavik – Skjersholmane.

Kvinnheradpakken finansierer mellom annet utbetringer mellom Årsnes ferjekai og Folgefonntunnelen, mellom Sæbøvik–Eidsvik–Tofte og mellom Opsanger – Porsvik. Innkrevingsperioden er 15 år.

Bilde hentet fra Prop. 100S (2021-2022)