Forseinking på bompengeinnkreving på E18 Tvedestrand – Arendal

Veronica Solås Nyheiter

Leveransen av kamera til bomstasjonane på nye E18 Tvedestrand – Arendal er forseinka, noko som medfører forseinking av bompengeinnkrevjinga.   Tirsdag 2. juli opnar den nye firefeltsvegen mellom Tvedestrand og Arendal. Dette er ei vegstrekning som har to bomstasjonar (Mørland og Stølen). All infrastruktur relatert til bompengeinnkrevjinga på dei to stasjonane er ferdig installert og testa, med unntak av dei …

Prisjustering av bompengtakstane i Askøypakken frå 01.05.19

Veronica Solås Nyheiter

I tråd med føringane frå Prop. 197 S (2012-2013) skal bompengetakstane justerast i tråd med Konsumprisindeksen (KPI). Frå 1. mai 2019 vert takstane som følgjer (2019 kr.): Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Ordinær bompengetakst Kr. 29,00 Kr. 48,00 Med avtale og brikke 20% rabatt Kr. 23,20 Kr. 48,00 Nullutsleppskøyretøy Kr. 11,60 0,00 Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 …