Hopp til innholdet

Hva bompengene går til

Bompengene går til finansiering av bypakker, veistrekninger, broer eller tunneler.

Bypakkene inkluderer Kristiansand, Nord-Jæren, Haugalands pakken, Bergen og Førdepakken.
To av dem (Stavanger og Bergen) har etablert byvekstavtaler i tilknytning til bypakkene, der bompengene inngår som en del av utbygging av gang- og sykkelveier og kollektivtransport, i tillegg til veiutbygging.

Nord-Jæren

Bymiljøpakken er en pakke med prosjekter og tiltak som skal gjøre det lettere for folk å komme seg fram i regionen. Kommunene som inngår i Nord-Jæren er Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Fram til slutten av 2033 skal det bygges bedre veier for kollektivtrafikk og for dem som sykler, går og kjører bil. Målene med Bymiljøpakken er nullvekst i persontransport med bil og god framkommelighet for alle trafikantgrupper, spesielt de som reiser kollektivt, sykler og går, og for næringstransport. Bompengene er med å finansiere dette og blir blant annet brukt til gang- og sykkelvei, kollektivfelt og vegutbygging, herunder firefeltsvei på E39.

Bergen

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen og bompengepakken. De neste 20 årene skal det bygges bybane, tryggere og bedre veier, sykkelveier, fortau og miljøgater. Formålet er mindre biltrafikk og mindre bilkøer i rushet.

I Bergen går bompengene til Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen, Bybanen byggetrinn 5 til Åsane, Hjellestadvegen, veg og sykkelveg med fortau, kollektivløsning mot vest. I tillegg bidrar det til mindre køer, bedre luftkvalitet, alternativer til å bruke bil, mer effektiv og forutsigbar trafikkavvikling. Man betaler også fortsatt for realiserte prosjekter, herunder fire feltsvei vestre innfarts åre, kollektivfelt, gang- og sykkelvei, opprustning av gater og sikring av skoleveier.