Hopp til innholdet

Ferde fornyer sitt grønne rammeverk

Ferde er glade for å presentere et oppdatert og fornyet grønt rammeverk for finansiering. Rammeverket gir Ferde mulighet til å utstede grønne lån for å finansiere bybane, gang- og sykkelvei samt infrastruktur knyttet til kollektiv transport og lavkarbon transport.

Rammeverket er utarbeidet i samarbeid med DNB, samt gjennomgått og vurdert av Cicero. Cicero gir rammeverket en samlet Dark Green gradering og vurderer selskapsstyringen (governance) i Ferde som god. Cicero har videre utført en full vurdering av rammeverket i forhold til retningslinjene for EU taksonomien. Cicero vurderer utbyggingskategoriene som kvalifiserende økonomiske aktiviteter, med unntak av kategorien for lavkarbon transport som vurderes som delvis kvalifiserende.Ferde sine oppdragsgivere som står for selve utbyggingen av infrastrukturen vurderes som sannsynlig å etterkomme bærekraftig utbygging i gjennom DNSH kriteriene (Do No Significant Harm). DNSH kriteriene setter krav til påvirkning av ytre miljø gjennom klimatiltak, vannressurser, sirkulærøkonomi, forurensing og biodiversitet. Videre konkluderer Cicero med at Ferde i all hovedsak tilfredsstiller kravene til å ivareta bærekraftige sosiale forhold i form av helse miljø og sikkerhet, menneskerettigheter og likestilling (social safeguards)

Rammeverket er utarbeidet mot beste praksis, relevante standarder og retningslinjer for grønn finansiering. Hver enkelt kategori for grønn finansiering er kartlagt mot ICMA (International Capital Market Association) sine 2021 prinsipper for grønne obligasjoner, LMA (Loan Market Association) grønne lån prinsipper, FN sine bærekrafts mål og mot EU taksonomien sine kriterier for tilpassing og motvirkning av klimaendringer.

Ferde etablerte sitt første grønne rammeverk høsten 2019 og har siden da vært en betydelig aktør i det norske markedet for utstedelse av grønne obligasjoner. Ferde har per i dag lånt 5,5 milliarder kroner gjennom grønne obligasjoner, som i hovedsak er benyttet til finansiering av Bybanen i Bergen.

Grønne lån bidrar til at kapitalen fases inn mot bærekraftige økonomiske aktiviteter. Grønne lån gir normalt en kostnadsbesparelse sammenlignet med vanlig lån, men også en økt og diversifisert tilgang til kapital.

Det nye rammeverket bidrar til Ferde sin visjon om å sikre effektiv finansiering av fremtidens samferdsel samt Ferde sin strategiske målsetning om å gjennom arbeid i egen region være en drivkraft for bærekraftig, effektiv og sikker finansiering av bompengeprosjekter i Norge.

Se fullstendig rammeverk og Cicero vurdering