Hopp til innholdet
Aktuelt

Bymiljøpakken Nord Jæren

Prisjustering av bompengetakstene fra 1. juli 2022

Fra 1. juli blir bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justerte etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 12.05.22.

Nye takster fra 01.07.22:

Takstgruppe 1
er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2
er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy
i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.


Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no