Bømlopakken

Innkreving i bomstasjon og på ferje:

Bompengar blir krevd inn med AutoPASS i toveis helautomatisk bomstasjon.

Bømlo bomstasjon er plassert på Spissøy i Bømlo kommune, like ved kommunegrensa til Stord.

I tillegg er det innkreving av bompenger i ferjesambandet Langevåg–Buavåg (mellom Bømlo kommune og Sveio kommune). Alle som passerer inn og ut av Bømlo kommune, må betale bompenger.

Innkrevinga startet opp da innkrevinga for Trekantsambandet ble avsluttet, 2. mai 2013.

Innkrevingsperioden vil være 15 år.

Bakgrunn:

Store deler av veinettet på Bømo har lav standard og er ikke tilpasset dagens trafikk. Bømlopakken vil gi bedre fremkommelighet og trygghet for ulike trafikantgrupper.

Bømlopakken omfatter prosjekt og tiltak på tidlegere rv. 541, rv. 542 og på fv. 11, 12, 14, 18, 19 og 23. I forbindelse med forvaltningsreformen ble rv. 541 og rv. 542 omklassifiserte til fylkesveier fra 1.1.2010.

Søknad om delvis bompengefinansiering av Bømlopakken ble godkjent i Stortinget 16. juni 2009. St.prp.nr. 78 (2008–2009).

Image