Kvammapakken

Fakta om prosjektet

Kvammapakken omfatter ni delprosjekter/tiltak på fv. 7 og fv. 49 i Kvam herad. Flere svært trafikkfarlige punkt der ulike trafikantgrupper må ferdes sammen har ført til ulykker og nestenulykker.

I fleire av prosjektene inngår derfor bygging av gang-/sykkelvei og fortau. Kvammapakken er hovedsakelig bompengefinansiert.

Les mer om prosjektet

Kart som viser de ulike prosjektene i Kvammapakken