Kvammapakken

Fakta om prosjektet

Kvammapakken omfattar ni delprosjekt/tiltak på fv. 7 og fv. 49 i Kvam herad. Fleire svært trafikkfarlege punkt der ulike trafikantgrupper må ferdast i lag har ført til ulukker og nestenulukker.

I fleire av prosjekta inngår difor bygging av gang-/sykkelveg og fortau. Kvammapakken er hovudsakleg bompengefinansiert.

Les meir om prosjektet

Kart som viser de ulike prosjektene i Kvammapakken