Prisjustering av bompengetakstene i Bergen fra 01.01.19

Veronica Solås Nyheter

Bompengetakstene blir prisjustert i tråd med veksten av konsuprisindeksen (KPI).

Fra 1. januar blir takstene som følger:

Takstgruppe 1  Takstgruppe 2
Nomaltakst/Ladbar hybrid Diesel Nullutslipp Euro V og eldre Euro VI/Ladbar hybrid Nullutslipp
Utenom rush 25,00 30,00 0 70,00 37,00 0
Rush (06:30-09:00 og 14:30-16:30) 51,00 56,00 0 123,00 75,00 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke får 20 pst. rabatt.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 skal betale normaltakst
Ladbare hybrider i takstgruppe 2 skal betale takst som Euro VI
Inntil videre er det forutsatt at nullutsleppskøyretøy fremdeles skal ha fritak.

Timesregel og passeringstak på 60 passeringer pr. måned for alle kjøretøy med elektronisk brikke og gyldig avtale blir videreført.

Takstendringen kan påklages til Samferdsledepartementet innen tre uker fra kunngjøring.
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo.

Kunngjøring Bypakke Bergen