Hopp til innholdet
Aktuelt

Bomringen i Bergen

Prisjustering av bompengetakstane frå 1. januar 2022

Den 1. januar vert bompengetakstane i bomstasjonane i Bergen justerte etter konsumprisindeksen (KPI).
Takstane vert justerte med grunnlag i takstvedtak fatta av Vegdirektoratet 01.11.21.

Nye takstar frå 01.01.2022

Tabell 1: Bompengetakstar for Bypakke Bergen. Rushtid (06:30-09:00 og 14:30-16:30)
gjeld ikkje i dei nye bomstasjonane som vart etablerte i høve til Prop. 11 S (2017-
2018) som opna i 6. april 2019.


Takstgruppe 1
: Køyretøy med tillaten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Køyretøy med tillaten totalvekt frå 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Elles gjeld vilkår fastsette i takstvedtaket i sak 20/205493-2 datert 20. november 2020, medrekna alle rabatt- og fritaksordningar inkl. fritak for hydrogendrivne køyretøy.

Takstendringa kan klagast på til Samferdselsdepartementet innan tre veker frå kunngjering.
Klage kan sendast til Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no

Kunngjering