Hopp til innholdet
Aktuelt

Rv.7/Rv.13 Hardangerbrua

Endring av takstar for bompengeprosjektet rv. 7/rv. 13 Hardangerbrua frå 01.11.22

Den 1. november vert bompengetakstane i bomstasjonen til Hardangerbrua justerte. Takstane vert justerte med grunnlag i takstvedtak fatta av Vegdirektoratet 09.09.22.

Takstgruppe 1 er køyretøy med tillaten totalvekt til og med 3 500 kg. Takstgruppe 2 er køyretøy med tillaten totalvekt over 3 500 kg. Personbiler med tillaten totalvekt over 3 500 kg i køyretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får takstar som køyretøy i takstgruppe 1.

Månadstaket på 25 passeringar per kalendarmånad, som føreset AutoPASS avtale og gyldig brikke i bilen, vert vidareført.


Elles gjeld vilkår for bompengar gitt etter gjeldande takstretningslinjer for
bompengeprosjekt.


Takstendringa kan påklagast til Samferdselsdepartementet innan tre veker frå kunngjering.
Klage kan sendast til Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no

Takstvedtaket og kunngjøringen (PDF) er tilgjengelig på ferde.no/takstvedtak/