Bymiljøpakken Nord-Jæren

Fakta om prosjektet

Bymiljøpakken Nord-Jæren er over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033. Bymiljøpakken er en bompengepakke for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Bymiljøpakken fikk tilslutning fra bystyret i Stavanger og kommunestyrene i området høsten 2014, før fylkestinget i desember 2014 sa ja til bymiljøpakken.  Bymiljpakken ble vedtatt av Fylkestinget i Rogaland i desember 2014. 

Bymiljøpakken skal gi bedre kollektivtilbud, bedre forhold for de som sykler og bedre framkommelighet på veiene.

Hvordan finansieres Bymiljøpakken?
Bompenger står for den største delen. Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan, totalt på cirka 11 milliarder kroner. Rogaland fylkeskommune bidrar med cirka 1,5 milliarder kroner i momsrefusjon.

Kommunene har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg gjennom arealplanlegging til å utvikle boliger og arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Midlene som Kolumbus får til å drive mobilitets- og holdningsskapende arbeid kommer fra belønningsmidler som er en del av byvekstavtalen.

Pengene i Bymiljøpakken finansierer:
Bussveien, Sykkelstamvegen, egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen. Firefeltsvei E39 fra Tasta til Harestad pluss fra Hove til Ålgård. I tillegg kommer flere veier og mange gode tiltak for alle som sykler, går og reiser kollektivt.

Les mer på www.bymiljopakken.no

Image