Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Nyhet: Nye takster på bompengepåslaget fra 15.06.23. Les nyhet her.

Om prosjektet

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden nord for Stavanger med en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel.
Etter planen vil prosjektet åpne i 2031.

I ferjesambandet E39 Mortavika – Arsvågen er det i dag forhåndsinnkreving av bompenger til E39 Rogfast, jf. Prop. 117 S (2012-2013).

Les mer på Statens vegesen sine sider her.

Takster

Ferjebilletten inkluderer bompengetakst og ferjetakst.

Motorsykkel er ikke fritatt for å betale bompengetakst.

Rabatt på bompengetaksten:

Det gis ikke rabatt på bompengetaksten, med unntak av nullutslippskjøretøy som får 50 prosent rabatt på bompengetaksten forutsatt gyldig avtale og elektronisk brikke.

Gjeldende billettpriser finner du på:


Rabatt på ferjetaksten:

Ordinære kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale får 10 prosent rabatt på ferjetaksten. Nullutslippskjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale får også 50 prosent rabatt på ferjetakster.
For mer rabatt på ferjetaksten kan man tegne AutoPASS for ferje forskuddsavtale.


Nyheter
:

Fritak for bompenger

Det gis fritak i henhold til gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende fritak:
- Passasjerer i alle typer kjøretøy
- Gående og syklende
- Kollektivtransport i konsesjonert rute*
- Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig elektronisk brikke og -avtale.

Mål

Målene som er satt for planleggingen og byggingen av E39 Rogfast er;
- E39 Rogfast skal medvirke til å utvikle E39 som viktig sambindingsveg for Vestlandet som en del av den nasjonale transportkorridoren langs Vestlandskysten.
- Prosjektet skal medvirke til å utvikle et sammenhengende godstransportsystem med tilførsel mot de sentrale havnene og andre knutepunkt langs Vestlandskysten.
- E39 Rogfast skal medvirke til å utvikle et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-Jæren og Haugalandet.