Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Om prosjektet

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden nord for Stavanger med en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel.
Etter planen vil prosjektet åpne i 2031.

Les mer på Statens vegesen sine sider her.

Bompengepåslag

I ferjesambandet E39 Mortavika – Arsvågen er det i dag forhåndsinnkreving av bompenger til E39 Rogfast, jf. Prop. 117 S (2012-2013).

Ferjebilletten inkluderer ferjetakst og bompengepåslaget. Det blir ikke gitt rabatt på bompengepåslaget.
Motorsykkel har ikke fritak for betaling av bompenger på ferje.

Les mer :

Mål

Målene som er satt for planleggingen og byggingen av E39 Rogfast er;
- E39 Rogfast skal medvirke til å utvikle E39 som viktig sambindingsveg for Vestlandet som en del av den nasjonale transportkorridoren langs Vestlandskysten.
- Prosjektet skal medvirke til å utvikle et sammenhengende godstransportsystem med tilførsel mot de sentrale havnene og andre knutepunkt langs Vestlandskysten.
- E39 Rogfast skal medvirke til å utvikle et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-Jæren og Haugalandet.